Privacystatement Royal Schiphol Group: Privacy

Welkom op de luchthaven Schiphol, waar dagelijks duizenden reizigers aankomen en vertrekken, winkeliers hun deuren openen en een grote groep ondernemingen is gevestigd. Op Schiphol willen wij iedereen zich graag welkom en veilig laten voelen. Het beschermen van jouw privacy is daar een belangrijk onderdeel van. In dit privacystatement bieden wij een transparant en toegankelijk overzicht van hoe Schiphol met jouw persoonsgegevens omgaat. Hier lees je onder meer welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe lang we deze gegevens bewaren en welke rechten jij kan uitoefenen.

Vaak denken mensen dat wij op Schiphol meer gegevens over jou verzamelen dan daadwerkelijk het geval is. Op Schiphol zijn ook andere organisaties gevestigd die jouw persoonsgegevens verwerken, zoals de Koninklijke Marechaussee, de Douane, luchtvaartmaatschappijen en exploitanten van winkels en horeca. Schiphol heeft in de regel geen toegang tot de persoonsgegevens die zij verwerken. Wil je weten hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan? Kijk dan op de websites van deze organisaties.

In dit privacystatement beschrijven we per dienst die Schiphol aanbiedt welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe lang we die gegevens bewaren. Klik op het onderwerp als jij meer wilt weten.

Wat zijn jouw rechten?

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens
Jij hebt het recht te weten welke persoonsgegevens Schiphol over jou verwerkt. Als wij de gegevens niet direct van jou hebben gekregen dan heb je het recht te weten van welke bron ze afkomstig zijn en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan jij ons vragen jouw gegevens te wijzigen. Je kan ons ook verzoeken persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik ervan te stoppen. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking als je deze toestemming intrekt, zullen wij altijd aan jouw verzoek om verwijdering voldoen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat we jouw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als we jouw persoonsgegevens nodig hebben in het kader van de veiligheid op Schiphol of voor de Belastingdienst.

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens
Als jij vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun je vragen de verwerking te beperken.

Ook kun je ons vragen jouw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan jou of aan een andere partij.

Bezwaar maken
Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan jij ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Schiphol. Dit kan in de eerste plaats als je het er niet mee eens bent dat Schiphol jouw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing (bijvoorbeeld door te profileren).

In de tweede plaats kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als je bezwaar maakt, stoppen of beperken we in beginsel de verwerking tijdelijk. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, stoppen of beperken we de verwerking definitief.

Jouw verzoek en onze reactie
Heb jij een vraag, een verzoek of wil je bezwaar maken? Stuur dan een e-mail naar onze Data Protection Officer (DPO) via dpo@schiphol.nl. Wij doen ons best op tijd op jouw verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij jou vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe te sturen. Hoe je een veilige kopie maakt, vind je op de site van de Rijksoverheid.

Als wij jouw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij je vragen jouw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat wij jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie?

Schiphol verwerkt persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat Schiphol een verwerker inschakelt die diensten levert waarbij gegevens worden verwerkt vanuit een land buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten of India. We doen dit uitsluitend op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van wie is dit privacystatement en hoe kun jij ons bereiken?

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Dit privacystatement is van Royal Schiphol Group en heeft betrekking op alle verwerkingen die door Royal Schiphol Group op en rondom Luchthaven Schiphol plaatsvinden. Wil je meer weten over de verwerking van persoonsgegevens op en rondom andere luchthavens die onderdeel zijn van Royal Schiphol Group? Kijk dan op de betreffende websites.

Onder Royal Schiphol Group vallen Schiphol Nederland B.V., Schiphol Real Estate B.V. en Schiphol Telematics B.V. Voor de meeste in dit privacy statement beschreven verwerkingen geldt dat Schiphol Nederland B.V. verwerkingsverantwoordelijke is. Als een andere vennootschap verwerkingsverantwoordelijke is voor een specifieke verwerking, dan is dat specifiek bij de verwerking vermeld.

De contactgegevens van Royal Schiphol Group, Schiphol Nederland B.V., Schiphol Real Estate B.V. en Schiphol Telematics B.V zijn:

Schipholgebouw
Evert van de Beekstraat 202
1118 CP Schiphol
Nederland

Contact opnemen met onze Data Protection Officer?
Wij hebben een Data Protection Officer (Functionaris Gegevensbescherming) voor al jouw privacy-gerelateerde vragen. De Data Protection Officer (DPO) geeft ons ook advies en houdt toezicht op de naleving van de privacy wet- en regelgeving door Schiphol.

Heb je vragen of verzoeken met betrekking tot jouw gegevens? Mail dan naar de DPO via dpo@schiphol.nl of stuur een brief naar ons postadres, ter attentie van de Data Protection Officer. Geef bij je verzoek jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als jij niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar vind jij de laatste versie van dit privacystatement?

Indien nodig, updaten wij dit privacystatement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken.

Deze versie is van 24 januari 2022.