Privacystatement: Privium

Schiphol Nederland B.V. (“Schiphol”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacystatement legt uit Schiphol uit hoe zij persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt binnen het kader van uw Privium deelname overeenkomst. Deelname aan het Privium programma is geheel vrijwillig.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij uw aanmelding als Privium lid wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens te verstrekken. In onderstaand overzicht is vermeld welke persoonsgegevens Schiphol verwerkt, voor welke doeleinden en welke bewaartermijnen daarbij worden gehanteerd.

Tijdens uw Privium lidmaatschap verzamelen wij de volgende gegevens van u:

 • Contactgegevens:
  Correspondentienaam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, emailadres, taalvoorkeur en lidmaatschapgegevens lidnummer, type lidmaatschap, kaartnummer, vervaldatum kaart, ingangsdatum).
 • Reisdocumentgegevens:
  Geslachtsnaam, initialen, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, soort reisdocument, reisdocumentnummer, vervaldatum, land van uitgifte.
 • Betalingswijzegegevens:
  Betalingsvoorkeur, IBAN (bij bankincasso) en evt. BIC (buitenlandse rekening), SEPA machtiging (bij bankincasso).
 • Kaartgebruik:
  Wij leggen vast wanneer u gebruik maakt van uw Privium kaart. Op persoonsniveau registreren we kaartgebruik op de Privium poorten en bij Privium parkeren. Bij bezoek van de lounges wordt het kaartgebruik anoniem opgeslagen.
 • Irisgegevens:
  Specifiek voor uw Privium lidmaatschap worden er iris foto’s gemaakt van beide ogen. Deze gegevens zijn nodig om u toegang tot de Privium poort en grenspassage te kunnen bieden. Van deze iris foto’s wordt een template berekend, die vervolgens versleuteld wordt opgeslagen in de streng beveiligde Privium database. Het is niet mogelijk om de foto’s van uw iris op basis van de template te reconstrueren.
  Indien uw iris template is opgeslagen in de Privium database, staat op de chip van uw Privium kaart een unieke code om uw iristemplate in de Privium database te kunnen lezen. Schiphol bewaart deze code niet zelf. Schiphol is daardoor zonder uw Privium kaart met unieke code niet in staat om uw iris template te ontsleutelen of te koppelen aan uw persoon. Zodra u bij een Privium poort voor grenspassage aankomt, wordt met de code op uw kaart de iris template ontsleuteld en wordt uw iris vergeleken met het iris template dat is opgeslagen in de Privium database.
 • Voorkeursgegevens:
  Privium heeft een loyalty - en een member-gets-member (MGM) programma. In bepaalde gevallen bieden wij als onderdeel van deze programma’s u de gelegenheid om een cadeau uit te kiezen. Schiphol legt uw cadeauvoorkeur vast.
 • Lidmaatschap status gegevens:
  We verwerken ook gegevens over de status van uw lidmaatschap, bijvoorbeeld dat uw lidmaatschap actief of inactief is. Verder verwerken we ook gegevens over uw lidmaatschap, zoals wanneer sprake is geweest van misbruik van uw Privium-pas of Privium-lidmaatschap.

Als u een Privium kaart ontvangt, staan op de Privium kaart de volgende gegevens geprint:

 • Privium lidnummer
 • Het kaartnummer, de geldigheidsdatum van de kaart en het soort lidmaatschap
 • Naam, initialen en geboortedatum

Op de chip van de Privium kaart staan onderstaande gegevens versleuteld opgeslagen:

 • Privium lidnummer
 • Naam, initiaal, geboortedatum, geboorteplaats
 • De unieke code voor het ophalen van uw iris template (bij opslag in de Privium database) óf uw iris template (bij opslag van uw iris template op de kaart)

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Contactgegevens:
  Uw contactgegevens gebruiken wij onder meer voor communicatie, aanbod diensten bepalen, klantonderzoeken en correcte facturering. De contactgegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Schiphol sluit.
 • E-mailadres:
  Uw e-mailadres gebruiken wij daarnaast voor marketing- en communicatiedoeleinden. Zo zullen wij u mogelijk uitnodigen voor Privium netwerken die via social media bestaan. Als u zich aanmeldt voor het Privium programma, geeft u hiervoor toestemming.
 • Reisdocumentgegevens:
  Uw reisdocumentgegevens zijn nodig voor identificatie en verificatie bij de automatische grenspassage. Wij verwerken deze gegevens daarom in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met Schiphol sluit.
 • Betalingswijze gegevens:
  Uw gegevens gebruiken wij voor de facturatie van de Privium diensten. Wij verwerken deze gegevens daarom in het kader van de uitvoering van een de overeenkomst die u met Schiphol sluit.
 • Kaartgebruik:
  Uw kaartgegevens hebben wij nodig om u een gebruiksoverzicht te kunnen tonen (uitvoering van een overeenkomst) en in het kader van fraudebestrijding (gerechtvaardigd belang).
 • Irisgegevens:
  Uw irisgegevens zijn noodzakelijk voor de verificatie bij de automatische grenspassage. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Schiphol sluit. Daarnaast geeft u bij het aanmelden voor het Privium lidmaatschap expliciete toestemming voor het gebruik van deze gegevens. Indien u geen toestemming wilt geven voor de opslag van uw iris template in de Privium database, dan kunt u ervoor kiezen om de iris template op uw kaart te laten opslaan in plaats van in de Privium database.
 • Voorkeursgegevens:
  Uw voorkeursgegevens gebruiken wij om u in de toekomst relevante aanbiedingen en cadeaus aan te bieden. Uw voorkeursgegevens gebruiken wij om de overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren. Ook geeft u toestemming voor het verwerken van deze gegevens door Schiphol.
 • Lidmaatschap status gegevens:
  We verwerken deze gegevens om te kunnen zien wat de status is van het lidmaatschap. Dit is noodzakelijk om te kunnen controleren of er iets mis met het lidmaatschap en of desbetreffende persoon gebruik mag maken van de Privium-diensten.
 • Gebruikmaken van het Opwaardeerstation:
  Het Opwaardeerstation staat bij de Privium lounges. Hiermee kan je, bijvoorbeeld, informatie opvragen over jouw lidmaatschap. Bij het gebruiken van ons Opwaardeerstation verwerken wij contactgegevens, kaartgegevens en mogelijk het deel van de iris template (zie Irisgegevens) dat op de Priviumkaart staat. Deze iris template wordt alleen door het Opwaardeerstation verwerkt wanneer jij ervoor kiest om jouw iris template te laten verwijderen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De contactgegevens, reisdocumentgegevens, betalingswijzegegevens en voorkeursgegevens verwijderen wij twee jaar na afloop van uw Privium lidmaatschap. Uw kaartgebruik wordt twee jaar na datum gebruik verwijderd.

Omdat Schiphol niet in staat is uw iris template te ontsleutelen, verwijdert Schiphol uit zichzelf uw iris template tien jaar nadat uw iris template is opgeslagen in de Privium database (enrolment datum). Als u wilt dat uw iris template eerder wordt verwijderd, heeft Schiphol daarvoor uw hulp nodig via uw Privium kaart (of de witte QR kaart), omdat alleen hierop de unieke code staat om uw iristemplate te kunnen verwijderen.

Als uw iristemplate alleen op uw Privium kaart staat, wordt het iristemplate vernietigd zodra de pas wordt vernietigd.

Wanneer u bij uw gebruik van uw Privium-pas of Privium-lidmaatschap inbreuk maakt op de Algemene Voorwaarden waarmee u akkoord bent gegaan bij het aangaan van het lidmaatschap, dan is het mogelijk dat u van ons een waarschuwing krijgt en bij een tweede vergrijp een schorsing van uw lidmaatschap opgelegd krijgt. Afhankelijk van het type vergrijp en de schorsing die wordt opgelegd bewaren wij in ieder geval de lidmaatschap status gegevens en uw contactgegevens voor een periode van maximaal 10 jaar vanaf het moment van waarschuwing of schorsing. Wanneer uw lidmaatschap niet wordt opgezegd naar aanleiding van de schorsing, dan bewaren wij uw persoonsgegevens tot 2 jaar na afloop van uw Privium lidmaatschap.

Met wie delen wij uw gegevens?

Om de grenspassage mogelijk te maken delen wij uw reisdocumentgegevens met de Koninklijke Marchaussee.

Schiphol deelt uw e-mailadres daarnaast met aanbieders van social media diensten, zodat u kan worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de Privium groepen op social media.

Indien uw e-mailadres niet bereikt kan worden, worden uw contactgegevens verstrekt aan een extern bedrijf, waarna deze uw factuur per post zal versturen. Contactgegevens worden ook aan externe partijen verstrekt voor klantenservice diensten of om in bepaalde gevallen een cadeau aan u te kunnen versturen of aanbieden.

Indien uw lidmaatschap wordt betaald of zal worden betaald door derden (bijvoorbeeld wanneer uw werkgever of vennootschap een Privium Bedrijfslidmaatschap heeft afgesloten), zullen wij aan deze derden uw correspondentienaam, initialen en geboortedatum verstrekken, zodat facturatie op de juiste wijze kan plaatsvinden.

Wat zijn uw rechten?

Inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens
U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Schiphol over u verwerkt. Als wij de gegevens niet direct van u hebben gekregen, dan hebt u ook het recht te weten uit welke bron ze afkomstig zijn en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen. U kunt ons ook verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik daarvan te stoppen. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking als u deze toestemming weer intrekt, zullen wij aan uw verzoek om verwijdering voldoen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat we uw verzoek weigeren.

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van uw gegevens Als u vindt dat wij uw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kunt u vragen de verwerking te beperken.

Ook kunt u ons vragen om uw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan u of aan een andere partij.

Bezwaar maken
Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Schiphol. Dit kan in de eerste plaats als u het er niet mee eens bent dat Schiphol uw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing (bijvoorbeeld door te profileren).

In de tweede plaats kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie. Als u bezwaar maakt, zullen wij in beginsel de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stoppen of beperken. Als uw bezwaar wordt gehonoreerd, zullen wij de verwerking definitief stoppen of beperken.

Uw verzoek en onze reactie
Heeft u een vraag, een verzoek of wilt u bezwaar maken? Stuur dan een e-mail naar onze Data Protection Officer via dpo@schiphol.nl. Wij doen ons best om op tijd op uw verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van uw identiteit, kunnen wij u vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Hoe een veilige kopie gemaakt kan worden, is te vinden op de site van de Rijksoverheid. Als u geen kopie van uw identiteitsbewijs wilt sturen, kunt u ook langskomen voor identificatie. U kunt hiervoor contact opnemen met de Data Protection Officer.

Als wij uw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij u vragen om uw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat we u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Van wie is dit privacystatement en hoe kunt u ons bereiken?

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Dit privacystatement is van Schiphol Nederland B.V. De contactgegevens van Schiphol zijn:
Schiphol Nederland B.V.
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol
privium@schiphol.nl

Contact opnemen met onze Data Protection Officer?
Schiphol heeft een Data Protection Officer (Functionaris Gegevensbescherming) voor al uw privacy-gerelateerde vragen. De Data Protection Officer geeft ons ook advies en houdt toezicht op de naleving van de privacy wet- en regelgeving door Schiphol.

Hebt u vragen of verzoeken met betrekking tot uw gegevens? Dan kunt u een email sturen naar de Data Protection Officer via dpo@schiphol.nl of een brief sturen naar ons postadres, ter attentie van de Data Protection Officer. Geef bij uw verzoek uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer aan ons door.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw privacy of de afhandeling van uw verzoek of bezwaar, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar vindt u de laatste versie van dit privacystatement?

Indien nodig, updaten wij dit privacysstatement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken. De meest recente versie van het privacystatement kunt u vinden op onze website www.schiphol.nl/privium. We raden u aan deze regelmatig te controleren.

Deze versie is opgesteld in april 2024.