Privacystatement: VIP

Schiphol Nederland B.V. (“Schiphol”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacystatement legt Schiphol uit hoe hij uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt binnen het kader van uw VIP reservering. Reserveren van de Schiphol VIP service is geheel vrijwillig.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor het reserveren van een VIP service registreren wij de volgende persoonsgegevens:

  • Reserveringsgegevens:
    Datum-tijdstip VIP dienst, soort vlucht (vertrek/aankomst, transfer), vluchtnummer, tijdstip vlucht, bestemming, notities agenda, notities afhandelaar.
  • Persoonsgegevens:
    Naam, voorletters, functieomschrijving, aanspreektitel, universitaire titel, type persoon (VIP/contactpersoon), organisatie, persoonlijke wensen.
  • Facturatiegegevens:
    Organisatie, naam, adres, postcode, plaats, landcode, kostenplaats, referentienummer, VAT nummer, indicator creditcard/facturatie, factuurbedrag.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens om de VIP service uit te kunnen voeren en deze te kunnen factureren. Wij verwerken uw gegevens dus in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Daarnaast vragen wij u zekerheidshalve bij het aanvragen van de VIP service ook toestemming te verlenen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw reserveringsgegevens verwijderen wij twee jaar nadat u gebruik hebt gemaakt van de VIP service.

Uw persoons- en facturatiegegevens anonimiseren wij twee jaar gerekend vanaf de laatste keer dat u gebruik hebt gemaakt van de VIP service.

Met wie delen wij uw gegevens?

Schiphol schakelt verschillende partijen in die de VIP service uitvoeren, zoals KLM Nederland BV, OSP Vermaat, Metenco, Koninklijke Marechaussee, Douane en G4S. Aan hen verstrekken wij de gegevens die zij nodig hebben om een deel van de VIP service aan u te verlenen. Wij delen uw gegevens niet met anderen.

Wat zijn uw rechten?

Inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens
U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Schiphol over u verwerkt. Als wij de gegevens niet direct van u hebben gekregen, dan hebt u ook het recht te weten uit welke bron ze afkomstig zijn en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen. U kunt ons ook verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik daarvan te stoppen. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking als u deze toestemming weer intrekt, zullen wij altijd aan uw verzoek om verwijdering voldoen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat we uw verzoek weigeren.

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens
Als u vindt dat wij uw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kunt u vragen de verwerking te beperken.

Ook kunt u ons vragen om uw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan u of aan een andere partij.

Bezwaar maken
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie. Als u bezwaar maakt, zullen wij in beginsel de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stoppen of beperken. Als uw bezwaar wordt gehonoreerd, zullen wij de verwerking definitief stoppen of beperken.

Uw verzoek en onze reactie
Hebt u een vraag, een verzoek of wilt u bezwaar maken? Stuur dan een e-mail naar onze DPO via dpo@schiphol.nl. Wij doen ons best om op tijd op uw verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van uw identiteit, kunnen wij u vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Hoe een veilige kopie gemaakt kan worden, is te vinden op de site van de Rijksoverheid. Als u geen kopie van uw identiteitsbewijs wilt sturen, kunt u ook langskomen voor identificatie. U kunt hiervoor contact opnemen met de Data Protection Officer.

Als wij uw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij u vragen om uw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat we u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Van wie is dit privacystatement en hoe kunt u ons bereiken?

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Dit privacystatement is van Schiphol Nederland B.V. De contactgegevens van Schiphol zijn:
Schiphol Nederland B.V.
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol
vipcentre@schiphol.nl

Contact opnemen met onze Data Protection Officer?
Schiphol heeft een Data Protection Officer (Functionaris Gegevensbescherming) voor al uw privacy-gerelateerde vragen. De Data Protection Officer geeft ons ook advies en houdt toezicht op de naleving van de privacy wet- en regelgeving door Schiphol.

Hebt u vragen of verzoeken met betrekking tot uw gegevens? Dan kunt u een email sturen naar de Data Protection Officer via dpo@schiphol.nl of een brief sturen naar ons postadres, ter attentie van de Data Protection Officer. Geef bij uw verzoek uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer aan ons door.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw privacy of de afhandeling van uw verzoek of bezwaar, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar vindt u de laatste versie van dit privacystatement?

Indien nodig, updaten wij dit privacystatement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken. De meest recente versie van het privacystatement kunt u vinden op onze website. We raden u aan deze regelmatig te controleren.

Deze versie is opgesteld in december 2020.