Tijdslots voor passagiers

Schiphol Nederland B.V. ("Schiphol") hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacystatement legt Schiphol uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens die we verwerken in het kader van ‘Tijdslots voor passagiers’.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens om de ‘Tijdslots voor passagiers’service je te kunnen aanbieden:

  • E-mailadres;
  • Aantal passagiers en vluchtinformatie voor een boeking;
  • Tijd en locatie van de QR-scan op de luchthaven;
  • Gegevens die automatisch om technische redenen worden verzameld wanneer je de boekingswebsite bezoekt. Denk daarbij aan het type en de versie van je browser, je besturingssysteem, de website vanwaar je op de boekingswebsite komt, de datum en het tijdstip van je toegang tot de website, je IP-adres, je internetprovider en andere, soortgelijke gegevens ("Gebruiksgegevens").

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens zodat je gebruik kunt maken van de ‘Tijdslots voor passagiers’ service. Met deze service kan je een tijdslot reserveren voor een extra wachtrij voor de baggage drop-off points, check-in desks en de security controle (hierna: ‘Checks’), waardoor je langere wachttijden in de reguliere wachtrijen vermijdt.

Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens om je een enquete te kunnen sturen over onze service. Zo kunnen we op basis van jouw feedback onze service verbeteren.

Op basis van welke rechtsgrondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die je met ons sluit om een tijdslot te boeken.

Daarnaast sturen wij jouw een enquête toe, omdat we graag willen weten wat je van deze dienstverlening vindt. Dit doen we op basis van het gerechtvaardigd belang van Schiphol.

Tot slot gebruiken we de gegevens die automatisch om technische redenen worden verzameld wanneer je de boekingswebsite bezoekt om de website te verbeteren en je een zo goed mogelijke bezoekerservaring te bieden. Dat doen we op basis van het gerechtvaardigd belang van Schiphol.

Verwerken wij persoonsgegevens van kinderen?

‘Tijdslots voor passagiers’ is bedoeld voor een algemeen publiek en is niet gericht op kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan zeven dagen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Whyline, Inc.
Whyline, Inc. verzorgt het online reserveringsplatform waarop je een tijdslot kunt reserveren voor de wachtrijen voor de ‘Checks’. Whyline, Inc. verwerkt hierbij namens Schiphol jouw persoonsgegevens. Schiphol heeft met Whyline, Inc. een verwerkersovereenkomst gesloten.

Service providers Voor bepaalde technische gegevensverwerkingen wordt Whyline, Inc. bijgestaan door service providers die toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Deze service providers zijn zorgvuldig geselecteerd. Zij zijn aan geheimhouding onderworpen en verwerken persoonsgegevens alleen in opdracht en volgens de instructies van Whyline, Inc. Whyline, Inc. heeft deze service providers contractueel verboden om uw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, anders dan voor het uitvoeren van de virtual queuing service of het voldoen aan wettelijke vereisten. Deze service providers zijn verplicht om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens op passende wijze te waarborgen. Whyline, Inc. heeft met deze service providers een verwerkersovereenkomst gesloten.

Delen van jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden

We kunnen informatie die we over je verkrijgen delen met andere organisaties/openbaren:

  • Als de wet of de rechter ons daartoe verplicht (zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding)
  • In antwoord op verzoeken van overheidsinstanties (zoals wetshandhavingsinstanties)
  • Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
  • Wanneer wij geloven dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke of andere schade of financieel verlies te voorkomen
  • In verband met een onderzoek naar vermoede of daadwerkelijke illegale activiteiten
  • Anderszins met jouw toestemming of op jouw aanwijzing.

Verwerken wij jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte?

Whyline, Inc. en Schiphol verwerken jouw persoonsgegevens in principe alleen binnen de Europese Economische Ruimte. In sommige gevallen heeft Whyline Inc. toegang tot jouw persoonsgegevens nodig vanuit Argentinië. De Europese Commissie heeft bepaald dat Argentinië een passend niveau van gegevensbescherming biedt. Het gevolg van dit besluit is dat persoonsgegevens van de Europese Economische Ruimte naar Argentinië kunnen worden doorgegeven zonder dat verdere maatregelen nodig zijn.

Wat zijn jouw rechten?

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens
Jij hebt het recht te weten welke persoonsgegevens Schiphol over jou verwerkt. Als wij de gegevens niet direct van jou hebben gekregen dan heb je het recht te weten uit welke bron ze afkomstig zijn en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan jij ons vragen jouw gegevens te wijzigen. Jij kan ons ook verzoeken persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik ervan te stoppen. Omdat wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, heb je het recht je toestemming in te trekken en zullen wij altijd aan jouw verzoek om verwijdering voldoen.

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens
Als jij vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun je vragen de verwerking te beperken.

Ook kun je ons vragen jouw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan jou of aan een andere partij.

Bezwaar maken
Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan je ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Schiphol. Dit kan in de eerste plaats als je het er niet mee eens bent dat Schiphol jouw persoonsgegevens gebruikt voor het uitsturen van de survey.

In de tweede plaats kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als je bezwaar maakt, stoppen of beperken we in beginsel de verwerking tijdelijk. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, stoppen of beperken we de verwerking definitief.

Jouw verzoek en onze reactie
Heb je een vraag, een verzoek of wil je bezwaar maken? Mail dan onze Data Protection Officer (DPO) via dpo@schiphol.nl. Wij streven ernaar op tijd op jouw verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij je vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Hoe je een veilige kopie maakt, vind je op de site van de Rijksoverheid.

Als wij jouw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij je vragen jouw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat we je zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Van wie is dit privacystatement en hoe kun jij ons bereiken?

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Dit privacystatement is van Schiphol Nederland B.V.
Onze contactgegevens:

Schiphol Nederland B.V.
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Contact opnemen met onze DPO?
Schiphol heeft een Data Protection Officer (DPO) voor al jouw privacy-gerelateerde vragen. De DPO geeft ons ook advies en houdt toezicht op de naleving van de privacy wet- en regelgeving door Schiphol.

Heb je vragen of verzoeken met betrekking tot jouw gegevens? Mail dan naar de DPO via dpo@schiphol.nl of stuur een brief naar ons postadres, ter attentie van de Data Protection Officer. Geef bij je verzoek je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar vind jij de laatste versie van dit privacystatement?

Indien nodig, updaten wij dit privacystatement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken.

Deze versie is van november 2022.