Royal Schiphol Group: Corporate Governance

Royal Schiphol Group N.V. is een naamloze vennootschap met een volledig structuurregime. De Staat der Nederlanden, de gemeente Amsterdam, en de gemeente Rotterdam zijn aandeelhouder. De Corporate Governance structuur is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten van de vennootschap en diverse interne reglementen.

Corporate Governance binnen Royal Schiphol Group

De directie

De directie van Royal Schiphol Group is collectief verantwoordelijk voor het bestuur van Schiphol Group en voor de algemene gang van zaken van zowel Schiphol Group als haar maatschappijen. Onderling hebben de directieleden een werkverdeling gemaakt die is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De directie bestaat uit vier personen en vergadert in principe één keer per week.

Raad van Commissarissen

De taak van de Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group is het houden van toezicht op het bestuur van Schiphol Group en op de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen geeft de directie ook adviezen. De Raad van Commissarissen telt minimaal vijf en maximaal acht personen en vergadert ten minste viermaal per jaar.

Commissies binnen de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft vier permanente commissies. De Auditcommissie, Selectie- & Benoemingscommissie, Remuneratiecommissie en Sustainability and Safety commissie. De commissies vergaderen zelfstandig en doen op deelterreinen het voorbereidende werk voor de Raad van Commissarissen als geheel.

Corporate Governance code

Sinds 2004 past Royal Schiphol Group waar mogelijk en/of zinvol de principes en best practice-bepalingen toe van de Corporate Governance Code, opgesteld door de Commissie Tabaksblat. Royal Schiphol Group heeft deze bepalingen geïmplementeerd in haar statuten en de diverse interne reglementen.

Vergadering van aandeelhouders

Uiterlijk in de maand april vindt de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders plaats.