De vier permanente commissies van de Raad van Commissarissen - Voorbereidende commissies

De Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group, heeft vier permanente commissies: de Auditcommissie, Selectie- & Benoemingscommissie, Remuneratiecommissie en Sustainability and Safety-commissie. De commissies vergaderen zelfstandig en doen op deelterreinen het voorbereidende werk voor de Raad van Commissarissen als geheel.

Auditcommissie

De Auditcommissie heeft tot taak het houden van toezicht op onder meer de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslaggeving en de financiering. Ook zaken als belastingplanning, verzekeringen en pensioenen vallen in de portefeuille van de Auditcommissie.

Selectie- & Benoemingscommissie

De Selectie- & Benoemingscommissie heeft een voorbereidende taak bij de benoemingsprocedures inzake commissarissen en directieleden. Ook stelt zij daarvoor de selectiecriteria op.

Remuneratiecommissie

Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging voor leden van de directie. Ook bereidt deze commissie het Remuneratierapport voor. Tot slot is de Remuneratiecommissie verantwoordelijk voor de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele directieleden en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen.

Public Affairs & Corporate Responsibility-commissie

De Public Affairs & Corporate Responsibility-commissie heeft een tweeledige taak. Enerzijds adviseert zij de directie en de Raad van Commissarissen over de relatie met aandeelhouders en communicatiestrategie (public affairs). Anderzijds vervult de commissie een belangrijke rol bij de invulling van de maatschappelijke aspecten van ondernemen van Royal Schiphol Group.

Voor iedere commissie is een reglement opgesteld dat is gepubliceerd op de website www.schiphol.nl onder ‘Investor Relations’. Van elke commissievergadering wordt verslag gedaan in een vergadering van de Raad van Commissarissen, op basis waarvan besluitvorming in de gehele Raad plaatsvindt.