De vier permanente commissies van de Raad van Commissarissen: Voorbereidende commissies

De Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group, heeft vier permanente commissies: de Auditcommissie, Selectie- & Benoemingscommissie, Remuneratiecommissie en Sustainability and Safety-commissie. De commissies vergaderen zelfstandig en doen op deelterreinen het voorbereidende werk voor de Raad van Commissarissen als geheel.

Auditcommissie

De Auditcommissie heeft tot taak het houden van toezicht op onder meer de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslaggeving en de financiering. Ook zaken als fiscaliteiten, treasurybeleid, verzekeringen en pensioenen behoren tot de portefeuille van de Auditcommissie.

Selectie- & Benoemingscommissie

De Selectie- en Benoemingscommissie heeft een voorbereidende taak bij de benoemingsprocedures voor commissarissen en directieleden. Ook stelt zij daarvoor de selectiecriteria op.

Remuneratiecommissie

Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van leden van de directie. Ook bereidt deze commissie het Remuneratierapport voor. Tot slot is de Remuneratiecommissie tezamen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele directieleden en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen.

Sustainability and Safety Commissie

De Sustainability and Safety Commissie heeft een tweeledige taak. Enerzijds adviseert zij de directie en de Raad van Commissarissen over veiligheid op en beveiliging van de luchthaven. Anderzijds vervult de commissie een belangrijke rol bij de invulling van de duurzaamheidsvisie van Schiphol Group.

Voor elke commissie is een reglement opgesteld dat te vinden is op onze Corporate Governance pagina. De commissies vergaderen zelfstandig en doen op deelterreinen het voorbereidende werk voor de Raad van Commissarissen als geheel. Van elke commissievergadering wordt verslag gedaan in een vergadering van de Raad van Commissarissen op basis waarvan besluitvorming in de gehele Raad van Commissarissen plaatsvindt.