De vier permanente commissies van de Raad van Commissarissen: Voorbereidende commissies

De Raad van Commissarissen van Royal Schiphol Group kent vier vaste commissies: de Auditcommissie, de Capital Projects, Operations & Investments Committee, de People Committee en de Safety, Sustainability and Stakeholders Committee. De commissies vergaderen onafhankelijk en verrichten op een aantal deelgebieden voorbereidende werkzaamheden voor de Raad van Commissarissen als geheel.

Auditcommissie

De Auditcommissie bereidt en bespreekt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen over de groepsfinanciering, de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede over de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving.

Capital Projects, Operations & Investments Commissie

De Capital Projects, Operations & Investments Commissie bereidt en bespreekt zaken die betrekking hebben op de besluitvorming van de Raad van Commissarissen over de goedkeuring van voorlopige investeringsbeslissingen voor activaprojecten die de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeven (zoals vermeld in de statuten en interne reglementen). De commissie is nauw betrokken bij de grote projecten (o.a. de A-pier) en de (algemene) operationele en commerciële ontwikkelingen op de luchthaven (o.a. de passager journey en het totale luchthavenmanagement.

People Committee

De People Committee bereidt en bespreekt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen over voordrachten, benoemingen en bezoldiging. De commissie houdt zich ook bezig met diversiteit en inclusiviteit, als ook met opvolgingsplanning en personeelsgerelateerde zaken.

Commissie Veiligheid, Duurzaamheid en Stakeholders

De Commissie Veiligheid, Duurzaamheid en Stakeholders bereidt en bespreekt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en stakeholdergerelateerde zaken.

Een tijdelijke Transactie Commissie, bestaande uit de leden van de Audit Commissie, de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, de CFO, de Directeur Schiphol International, de Senior Manager Treasury en M&A en de Legal Counsel Corporate Law, is ingesteld om toezicht te houden op de verkoop van de door Schiphol Group gehouden aandelen in Groupe ADP, alsmede op de inkoop van de door Schiphol Group gehouden aandelen in Groupe ADP en de gevolgen daarvan.

Voor elke commissie is een reglement opgesteld dat te vinden is op onze Corporate Governance pagina. De commissies vergaderen zelfstandig en doen op deelterreinen het voorbereidende werk voor de Raad van Commissarissen als geheel. Van elke commissievergadering wordt verslag gedaan in een vergadering van de Raad van Commissarissen op basis waarvan besluitvorming in de gehele Raad van Commissarissen plaatsvindt.