Luchtkwaliteit op en rond Schiphol: Onderzoek naar ultrafijnstof

De luchtkwaliteit op en rond Schiphol is van groot belang voor de gezondheid van onze medewerkers en onze buren. Daarom werken we hard aan het terugdringen van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), fijnstof en ultrafijnstof door vliegtuigen en andere voertuigen. Dat doen we bijvoorbeeld door gratis schone walstroom aan te bieden als een vliegtuig aan de gate staat op Schiphol. Daardoor hoeft er geen aggregaat of hulpmotor aan. Ook stimuleren we het rijden met elektrische auto’s, bussen en taxi’s op Schiphol om uitstoot terug te dringen. En zijn we actief betrokken bij diverse onderzoeken naar luchtkwaliteit.

Ultrafijnstof door vliegverkeer

Uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de bijdrage van luchtverkeer in de gemeten concentraties ultrafijnstof ongeveer 50% op 200 meter van de landingsbaan tot ongeveer 25% op 5 kilometer afstand bedraagt. De hoeveelheid ultrafijnstof in de directe omgeving hangt af van de windrichting. Als de wind vanaf Schiphol of een omliggende snelweg komt is de concentratie vaak hoger dan bij wind vanuit een andere richting.

Onderzoek onder omwonenden

Het RIVM heeft verkennend onderzoek gedaan naar ultrafijnstof rond Schiphol en de gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Hierbij hebben de onderzoekers gekeken naar de mate waarin jongeren en volwassenen worden blootgesteld aan ultrafijnstof en wat de risico’s op korte en lange termijn zijn. Daaruit blijkt dat bij mensen kortdurende vermindering van long- en/of hartfunctie kan optreden bij verhoogde concentraties ultrafijnstof. RIVM stelt dat gemiddeld genomen deze veranderingen klein zijn en niet hoeven te leiden tot directe gezondheidsklachten. In een eerdere RIVM-verkenning werd geen aanwijzing gevonden dat de sterftecijfers van omwonenden afwijken van die in vergelijkbare gebieden in Nederland.

Actieplan ultrafijnstof

Schiphol steunt deze onderzoeken volledig in de hoop dat ze zullen bijdragen aan de internationale kennis over ultrafijnstof en de effecten ervan. Daarnaast hebben we zelf een plan gepresenteerd om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Dit actieplan is gezamenlijk met deskundigen en sectorpartners opgesteld en is erop gericht om de uitstoot van ultrafijnstof op en rond Schiphol verder terug te dringen. Bekijk hier ons actieplan ultrafijnstof.

Meer over luchtkwaliteit

Op drie punten rond Schiphol meet de overheid de luchtkwaliteit. Op www.luchtmeetnet.nl kun je deze meetgegevens zelf per stof bekijken. Je vindt op deze site ook meer uitleg over de metingen van de luchtkwaliteit.

Meer nieuws