Milieu Effect Rapportage: Ontwikkeling en minder hinder

De Milieu Effect Rapportage (MER) geeft de milieueffecten weer van de huidige manier van baangebruik ten opzichte van de voorgaande wijze waarop we de banen gebruikten. Tegelijkertijd laat de MER ook zien in hoeverre Schiphol binnen de afspraken zou kunnen groeien in vliegbewegingen en wat de gevolgen voor geluid, luchtkwaliteit, veiligheid, natuur en ruimtelijke ordening zijn.

Minste overlast

De Milieu Effect Rapportage is een feitenbasis voor overleg met de omgeving. De aanleiding voor het opstellen van de MER is de vraag vanuit omwonenden, overheden en luchtvaartsector naar een nieuw systeem voor het baangebruik dat minder hinder oplevert voor de omgeving en dat Schiphol de ruimte geeft zich te ontwikkelen. Sinds 2010 gebruikt Schiphol een combinatie van start- en landingsbanen die de minste overlast veroorzaken. Lees hier meer over geluid en baancombinaties.

Milieueffecten berekenen

Om het handhavingsstelsel voor dit baangebruik wettelijk vast te leggen, is een milieueffectrapportage nodig. In de MER zijn alle milieueffecten van geluid, luchtkwaliteit en veiligheid tot natuur en ruimtelijke ordening berekend. De geluidshinder is berekend volgens de nieuwste Europese richtlijnen.

Omgevingsraad Schiphol

In de zomer van 2017 is de milieueffectrapportage voorgelegd aan de Commissie van de m.e.r. met positief resultaat. Daarna is de MER voorgelegd aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en toegelicht. Op initiatief van Schiphol is de MER ook kritisch bestudeerd door diverse experts, bewoners en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.

Toekomst Schiphol

Uiteindelijk is eind november 2018 de MER in conceptvorm gepubliceerd. Het rapport dient als feitenbasis voor verdere besluitvorming over de toekomst van de luchthaven. Het uitgangspunt van Schiphol is de balans tussen het voor Nederland belangrijke netwerk van bestemmingen, de leefbaarheid in de omgeving en duurzaamheid. Schiphol streeft naar veilige, gematigde en gecontroleerde groei, waarbij de leefkwaliteit voor de omgeving verbetert.

De ontwikkeling van Schiphol na 2020 ligt nu ter besluitvorming bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Download hier de concept MER 2020 Schiphol.

Op 21 april 2021 hebben we het advies van de commissie voor de m.e.r. over Schiphol ontvangen en wij zullen hier opvolging aan geven. Onze eerste reactie hierop vind je hier.

Meer nieuws