Milieu Effect Rapportage: Feitenbasis voor ontwikkeling en minder hinder

De Milieu Effect Rapportage (MER) van Schiphol is een veelbesproken onderwerp. De rapportage geeft de milieueffecten weer van de huidige manier van baangebruik ten opzichte van de voorgaande wijze waarop we de banen gebruikten. Tegelijkertijd laat de MER ook zien in hoeverre Schiphol binnen de afspraken zou kunnen groeien in vliegbewegingen en wat de gevolgen voor geluid, luchtkwaliteit, veiligheid, natuur en ruimtelijke ordening zijn.

Minste overlast

De Milieu Effect Rapportage is een feitenbasis voor overleg met de omgeving. De aanleiding voor het opstellen van de MER is de vraag vanuit omwonenden, overheden en luchtvaartsector naar een nieuw systeem voor het baangebruik dat minder hinder oplevert voor de omgeving en dat Schiphol de ruimte geeft zich te ontwikkelen. Sinds 2010 gebruikt Schiphol een combinatie van start- en landingsbanen die de minste overlast veroorzaken. Lees hier meer over geluid en baancombinaties.

Milieueffecten berekenen

Om dit stelsel van baangebruik wettelijk vast te leggen, is een milieueffectrapportage nodig. Hier is Schiphol in 2015 mee gestart. In de MER zijn alle milieueffecten van geluid, luchtkwaliteit en veiligheid tot natuur en ruimtelijke ordening berekend voor verschillende scenario’s. In 2016 was de rapportage klaar. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de MER laten controleren door de onafhankelijke experts van de Commissie van de m.e.r. Zij hebben de berekeningen goedgekeurd. Schiphol kreeg wel het advies om het gedeelte over geluidshinder opnieuw te berekenen volgens de nieuwste Europese richtlijnen. En dat advies hebben we opgevolgd.

Omgevingsraad Schiphol

In de zomer van 2017 is de milieueffectrapportage opnieuw voorgelegd aan de Commissie van de m.e.r. met positief resultaat. Daarna is de MER voorgelegd aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en toegelicht. De Omgevingsraad Schiphol is een platform waar vertegenwoordigers van bewoners, bestuurders en de luchtvaartsector samen overleggen over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Voor de ORS is de milieueffectrapportage een belangrijke feitenbasis. Het is dus van belang dat alle milieueffecten juist beschreven zijn.

Extra advies

Begin 2018 besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat zich nogmaals te buigen over de MER. Hiervoor roept zij de hulp in van de collega’s van de Britse Civil Aviation Authority. De Britse expert Darren Rhodes oordeelt dat de MER en geluidsberekeningen correct zijn uitgevoerd. Op initiatief van Schiphol is de MER ook kritisch bestudeerd door diverse experts, bewoners en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. Hieruit zijn enkele nuttige en goede suggesties gekomen die zijn overgenomen in de MER.

Toekomst Schiphol

Uiteindelijk is eind november de MER in conceptvorm aangeboden aan de Omgevingsraad Schiphol. Het rapport dient als feitenbasis voor verdere discussie over de toekomst van de luchthaven. Het uitgangspunt van Schiphol voor die gesprekken is de balans tussen het voor Nederland belangrijke netwerk van bestemmingen, de leefbaarheid in de omgeving en duurzaamheid. Schiphol streeft naar veilige, gematigde en gecontroleerde groei. Pas wanneer alle betrokken partijen het eens zijn, verschijnt de definitieve versie van de MER.

Meer nieuws