Lelystad Airport: Ontwikkeling van een luchthaven in de Flevopolder

Het vliegverkeer op Schiphol is de afgelopen jaren flink toegenomen. Tot 1 november 2020 is een plafond van 500.000 vliegbewegingen afgesproken. Dit plafond is inmiddels bereikt. In het Aldersakkoord is afgesproken dat er gezocht werd naar alternatieven, om met name het vakantieverkeer dat niet per se vanaf Schiphol hoeft plaats te vinden op te vangen. De ontwikkeling van het regionale vliegveld Lelystad Airport tot luchthaven voor vakantieverkeer zorgt voor levendige discussies.

Vakantieverkeer

Maar wat zijn nu precies de afspraken over de ontwikkeling van Lelystad Airport? In het Aldersakkoord van oktober 2008 is afgesproken het vliegverkeer te spreiden: tot 1 november 2020 telt Schiphol maximaal 500.000 vliegbewegingen. Uitgaande van de vraag naar vluchten in de toekomst, moeten 70.000 niet-mainport gebonden vluchten – de vluchten naar vakantiebestemmingen – vanaf Lelystad Airport en Eindhoven Airport plaatsvinden.

Voor Eindhoven betekende dit destijds een uitbreiding van het aantal vluchten. Maar Lelystad moesten we geheel nieuw ontwikkelen van regionaal vliegveld tot luchthaven geschikt voor commercieel vliegverkeer. Met het openen van Lelystad Airport voor vakantievluchten, zou er op Schiphol ruimte ontstaan voor verdere ontwikkeling van het mainport-gebonden vliegverkeer.

Klaar voor opening

Nadat hier uitgebreid overleg over is gevoerd met alle betrokken partijen - omwonenden, gemeenten en de luchtvaartsector – zijn de plannen voor Lelystad Airport beklonken en is in 2015 het Luchthavenbesluit Lelystad vastgesteld. We zijn toen aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de luchthaven. Inmiddels is de start- en landingsbaan verlengd en verbreed en is de verkeerstoren verhoogd. Ook is de terminal klaar om reizigers te ontvangen. Alle werkzaamheden waren erop gericht dat Lelystad Airport op 1 april 2018 zou openen. Maar eind 2016 werd de opening met een jaar uitgesteld vanwege het niet tijdig gereed zijn van de juiste vliegroutes en aansluitingen. De infrastructuur is er klaar voor.

Vliegroutes

Begin 2018 ontstond er bij de omwonenden van Lelystad Airport verwarring vanwege de verwachte vliegroutes en rekenfouten in de Milieu Effect Rapportage (MER) uit 2014. In de MER waren we uitgegaan van een herindeling van het luchtruim, maar die is op het moment van de opening nog niet gereed. Daardoor zullen de vliegtuigen tijdelijk lager vliegen dan vooraf berekend, met dus andere gevolgen voor de omgeving. Vanwege de onrust over de tijdelijke vliegroutes en de druk op de herindeling van het luchtruim besloot de minister de opening opnieuw uit te stellen.

Luchthavenbesluit

De opening van Lelystad Airport voor passagiersverkeer is afhankelijk van goedkeuring in de vorm van het gewijzigde Luchthavenbesluit. Hiertoe heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2018 een herziene milieueffectrapportage (MER) voor Lelystad ingediend. In de nieuwe MER is de 'geluidsbeoordeling' aangepast, aangezien het aantal omwonenden dat hinder ondervindt van het geluid van vliegtuigen kleiner bleek te zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Op basis van deze evaluaties is het aantal vliegtuigbewegingen in Lelystad gemaximeerd op 45.000 per jaar. Het Luchthavenbesluit is eind 2018 door de ministerraad goedgekeurd en moet nu een openbare adviesprocedure ondergaan om in september of oktober 2019 van kracht te worden.

Stikstofaanpak en verkeersverdelingsregel

In juli 2019 maakte de minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat de opening van Lelystad Airport in april 2020 opnieuw is uitgesteld. Reden hiervoor is de onduidelijkheid over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarvoor hard gezocht wordt naar een oplossing door het ministerie. De verkeersverdelingsregel die nog in Brussel lag ter beoordeling, is eind september 2019 goedgekeurd door de Europese Commissie. Naar aanleiding van de coronacrisis in 2020 en het aanvullende advies van de commissie voor de m.e.r. over de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport is de opening uitgesteld naar november 2021.

Meer nieuws