Algemene voorwaarden: Terminal Valet Parking en P6 Valet Parking

1 Definities:

1.1
Schiphol Valet Parking: de valet parking diensten van Schiphol Commercial B.V., inhoudende het in ontvangst nemen, beheren en afleveren van Motorvoertuigen ten behoeve van luchthavenreizigers, die op de luchthaven Schiphol gebruik maken van lijndiensten, charters of de trein.

1.2
Schiphol Terminal Valet Parking (TVP): De valet dienst van Schiphol Commercial B.V. waarbij de auto wordt afgegeven en opgehaald voor de Vertrekhal en tijdens de reis wordt geparkeerd in de overdekte en afgesloten parkeergarage P12.

1.3
Schiphol P6 Valet Parking: De valet dienst van Schiphol Commercial B.V., waarbij de auto wordt afgegeven en opgehaald in P6 en tijdens de reis staat geparkeerd op de beschikbare parkeerterreinen van Schiphol Commercial B.V., waarvan de specifieke bepalingen zijn opgenomen in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

1.4
Reservering: via de Website en/of App aan Schiphol Commercial B.V. volledig verstrekte opdracht tot reservering, die door het verstrekken van een reserveringsnummer wordt bevestigd. Bij het maken van de Reservering gaat Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.5
Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van TVP of P6 Valet Parking.

1.6
Schiphol Commercial B.V.: Schiphol Commercial B.V. of een door haar aan te wijzen vennootschap, gevestigd aan de Evert van de Beekstraat 202 te luchthaven Schiphol.

1.7
TVP-Parkeerplaats: voor de vertrekhal gelegen parkeerplaatsen (die aangeduid zijn met een bord “ten behoeve van TVP”) waar Gebruiker zijn Motorvoertuig dient te parkeren ten behoeve van de in beheergeving aan Schiphol Commercial B.V. en waar het Motorvoertuig na terugkomst van Gebruiker wederom gereed staat.

1.8
TVP-balie: de balie in de terminal waar Gebruiker de sleutel voor de inbeheergeving afgeeft en ophaalt. Als het gereserveerde voertuig wordt afgegeven of opgehaald tussen 00:00 uur en 06:00 uur en de balie onbemand wordt aangetroffen, is er een medewerker van TVP te allen tijde bereikbaar op het nummer +31610040725.

1.9
Bewijs van afgifte: Het formulier dat bij afgifte van het Motorvoertuig door Gebruiker wordt ondertekend. Door Schiphol Commercial B.V. worden op het moment van afgifte de kilometerstand en de staat van het Motorvoertuig vastgelegd. Deze vastlegging geschiedt middels foto’s die worden opgeslagen in het dossier van Gebruiker.

1.10
Website: www.schiphol.nl/terminalvaletparking.

1.11
Dienstenbaan: het middels een slagboom afgesloten gedeelte van de vertrekpassage voor de terminal.

1.12
Motorvoertuig: motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994.

1.13
TVP-Parkeergarage: de afgesloten en overdekte garage P12 op Schiphol Centrum waar Schiphol Commercial B.V. de Motorvoertuigen van de Gebruikers parkeert.

1.14
Last minute reservering: telefonisch reservering op dag van vertrek.

1.15
Boekingsperiode: periode waarin een Reservering kan worden gemaakt in het kader van een actie.

1.16
Agent: een tussenpersoon via wie de Gebruiker een Reservering heeft gemaakt.

2 Bewijs van afgifte en retournering

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Schiphol Valet Parking.

2.2
Bij afgifte van het Motorvoertuig en de sleutel bij de TVP-balie dient Gebruiker het Bewijs van afgifte te ondertekenen. Schiphol Commercial B.V. behoudt zich het recht voor een kopie te maken van het identiteitsbewijs van Gebruiker. Gebruiker gaat door ondertekening van het Bewijs van afgifte akkoord met het in beheer geven van het Motorvoertuig en de daarbij behorende sleutel aan Schiphol Commercial B.V..

2.3
Het Motorvoertuig en de sleutel worden aan Gebruiker geretourneerd na het tonen van zijn exemplaar van het Bewijs van afgifte en, op eerste verzoek van Schiphol Commercial B.V., zijn identiteitsbewijs.

2.4
Indien Gebruiker zijn exemplaar van Bewijs van afgifte of zijn identiteitsbewijs niet kan tonen, zal Schiphol Commercial B.V. het Motorvoertuig niet meegeven en wordt er een proces-verbaal opgemaakt door de Koninklijke Marechaussee te Schiphol.

2.5
De in het Bewijs van afgifte vermelde terugvlucht is bepalend voor het gereed zetten van het Motorvoertuig. Schiphol Commercial B.V. baseert zich hiervoor op de aankomstgegevens van de luchthaven Schiphol. Schiphol Commercial B.V. streeft ernaar het Motorvoertuig zoveel mogelijk vooraf gereed te zetten, maar het kan voorkomen dat Gebruiker bij terugkomst op zijn Motorvoertuig dient te wachten. Schiphol Commercial B.V. legt op het moment van afgifte de kilometerstand en de staat van het Motorvoertuig vast.

2.6
In het geval van een open terugvlucht of gewijzigde terugvlucht, dient Gebruiker uiterlijk 24 uur voor aankomst het gewijzigde verzoek te doen tot gereedzetten van het Motorvoertuig via de Website. Verzoeken tot het doen gereedzetten van het Motorvoertuig binnen 24 uur voor aankomst dienen telefonisch te worden gedaan via telefoonnummer +31204067890. Gebruiker dient daarbij op eerste verzoek van Schiphol Commercial B.V. zijn naam en reserveringsnummer te verstrekken.

2.7
Wijzigingen binnen 24 uur voor aankomst kunnen resulteren in een langere wachttijd en mogelijke additionele kosten (i.v.m. tevergeefs klaarzetten van het Motorvoertuig en overige operationele kosten).

2.8
Schiphol Commercial B.V. geeft het Motorvoertuig en/of de sleutel slechts af aan een ander dan de Gebruiker na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker, dan wel na ontvangst van een rechterlijk bevel tot afgifte.

2.9
Schiphol Commercial B.V. behoudt zich het recht voor afgifte van het Motorvoertuig te weigeren in het geval Gebruiker (kennelijk) onder de invloed is van drank en/of drugs.

3 Toegang; gebruiksvoorschriften

3.1
Schiphol Commercial B.V. is gerechtigd aan enig Motorvoertuig de toegang tot de TVP-Parkeergarage te weigeren, indien zij dit redelijkerwijs wenselijk acht. Dit zal zich onder meer voordoen, indien Schiphol Commercial B.V. weet of vermoedt dat een Motorvoertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert (met uitzondering van motorbrandstoffen in het brandstofreservoir), of dat het Motorvoertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade in de meest ruime zin kan toebrengen.

3.2
Schiphol Commercial B.V. is gerechtigd, indien dit naar het redelijk oordeel van Schiphol Commercial B.V. noodzakelijk is, Motorvoertuigen uit de TVP-Parkeergarage te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor Schiphol Commercial B.V. kan leiden. De staat van een Motorvoertuig kan voor Schiphol Commercial B.V. een reden zijn om dit Motorvoertuig te (laten) verwijderen.

3.3
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schiphol Commercial B.V., mag een Motorvoertuig niet langer dan 90 dagen ononderbroken in de TVP-Parkeergarage geparkeerd zijn.

3.4
Indien een Motorvoertuig langer dan 90 dagen is geparkeerd in de TVP-Parkeergarage en de Gebruiker ondanks schriftelijk verzoek dan wel sommatie van Schiphol Commercial B.V. weigert dan wel, om welke reden dan ook, niet in staat is het Motorvoertuig te verwijderen, is Schiphol Commercial B.V. gerechtigd het Motorvoertuig uit of van de TVP Parkeergarage te (doen) verwijderen binnen 14 dagen na het verzoek c.q. de sommatie en elders op te slaan. Alle kosten die in dit kader zijn gemaakt, zullen op Gebruiker worden verhaald.

4 Tarieven/toeslagen en betaling

4.1
De tarieven, deeltarieven en eventuele toeslagen voor TVP staan vermeld op de Website. Het minimumtarief voor Schiphol Valet Parking bedraagt het tarief voor één dag.

4.2
Indien Gebruiker misbruik maakt van de TVP Parkeerplaatsen zonder een bevestigde Reservering, zal Schiphol Commercial B.V. gerechtigd zijn een wielklem aan te brengen en/of het Motorvoertuig te verslepen en de Daaraan verbonden kosten op Gebruiker te verhalen, bestaande uit het betreffende tarief voor TVP, wielklemkosten, sleepkosten en administratie kosten. Schiphol Commercial B.V. heeft het recht om een Reservering te weigeren indien Schiphol Commercial B.V. weet of vermoedt dat de Gebruiker of Motorvoertuig eerder bij misbruik betrokken is geweest.

4.3
Bij terugkomst zal Gebruiker contant, met pin, of met creditcard betalen, tenzij de Reservering via een TVP abonnement of via een Agent op factuur heeft plaatsgevonden, in welk geval betaling via het TVP abonnement respectievelijk via de Agent plaatsvindt.

5 Klachten

De gebruiker dient bij het retour ontvangen van de auto zich ervan te verzekeren dat het Motorvoertuig in dezelfde staat is als bij het afleveren van het Motorvoertuig. Klachten over het beheer van het Motorvoertuig dienen bij de TVP-balie te worden ingediend, alvorens het Motovoertuig door de gebruiker verplaatst is van de plek waar Gebruiker het Motorvoertuig voor retour van Schiphol Commercial B.V. in ontvangst heeft genomen. Na het verplaatsten van het Motorvoertuig van de plek waar Gebruiker het motorvoertuig voor retour van Schiphol Commercial B.V. in ontvangst is genomen, vervallen alle aansprakelijkheden van Schiphol Commercial B.V. met betrekking tot het Motorvoertuig.

6 Verantwoordelijkheid Gebruiker

6.1
Gebruiker is er voor verantwoordelijk dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Gebruiker staat toe dat medewerkers van Schiphol Commercial B.V. gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het Motorvoertuig, alsmede dat zij wijzigingen aanbrengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, die noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het Motorvoertuig. Indien het Motorvoertuig van Gebruiker niet start, zal Schiphol Commercial B.V. geen maatregelen nemen om het Motorvoertuig te starten, tenzij Gebruiker hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verstrekt.

6.2
Gebruiker staat toe dat medewerkers van Schiphol Commercial B.V. de instellingen van de boardcomputer gebruiken om de totale kilometerstand van het Motorvoertuig op te zoeken, in verband met het vaststellen van de kilometerstand van het Motorvoertuig bij afgifte middels een foto zoals aangegeven in artikel 1.9.

6.3
Gebruiker staat toe dat medewerkers van Schiphol Commercial B.V. handgeschakelde auto’s in de eerste versnelling parkeren en niet op de handrem zet, in verband met het voorkomen van eventuele schades aan de handrem. Dit is een vaste procedure die alle chauffeurs van Schiphol Commercial B.V. hanteren.

6.4
Indien Gebruiker een verzoek indient om een Motorvoertuig op te laden tijdens de beheerperiode, dient Gebruiker een eigen laadpas of laaddruppel af te geven aan de TVP-balie, alsmede ervoor te zorgen dat er een werkende laadkabel in de auto ligt. Gebruiker staat daarbij toe dat medewerkers van Schiphol Commercial B.V. onderdelen van de auto gebruikt die benodigd zijn voor het opladen van Motorvoertuig. Indien er geen werkende laadpas of laaddruppel wordt aangeleverd door Gebruiker, er geen werkende laadkabel wordt aangeleverd door Gebruiker, of de noodzakelijke onderdelen voor het opladen van het Motorvoertuig niet naar behoren functioneren, zal Schiphol Commercial B.V. geen maatregelen nemen om het Motorvoertuig op te laden.

6.5
Gebruiker is ervan op de hoogte dat Schiphol Commercial B.V. geen verplichting heeft jegens Gebruiker om een Motorvoertuig (volledig) op te laden in het geval van een laadverzoek, in verband met een gelimiteerde beschikbare capaciteit aan laadpalen die Schiphol Commercial B.V. tot haar beschikking heeft en de hoogte van het aantal laadverzoeken op dat moment.

6.6
Gebruiker verklaart dat er zich in het Motorvoertuig geen zaken bevinden, zoals wapens, drugs, gestolen zaken en dieren. In het geval zaken worden aangetroffen door Schiphol Commercial B.V., die verboden zijn of een gevaarlijke situatie opleveren, zal Schiphol Commercial B.V. hiervan aangifte doen.

6.7
Voor het gebruik van de Dienstenbaan wordt Gebruiker bij de slagboom om zijn naam gevraagd en dient het kenteken van zijn Motorvoertuig overeen te stemmen met het kenteken in zijn Reservering.

6.8
Gebruiker dient bij afgifte van het Motorvoertuig alleen het Motorvoertuig en de daarbij behorende sleutel in beheer te geven, alsmede eventuele attributen die noodzakelijk zijn voor het starten en/of verrijden van de auto, zoals een startonderbreker. Alle overige attributen, waaronder, maar niet beperkt tot: overige sleutels, sleutelhangers en sleutelhouders, dienen in beheer te blijven van Gebruiker. Schiphol Commercial B.V. is gerechtigd om de afgifte van het Motorvoertuig en daarmee het beheer van het Motorvoertuig te weigeren indien Gebruiker niet akkoord gaat met deze regel.

7 Aansprakelijkheid

7.1
Voor zover de wet dit toelaat sluit Schiphol Commercial B.V. elke aansprakelijkheid jegens Gebruiker uit, behoudens de aansprakelijkheid voor directe door Gebruiker geleden vermogensschade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Schiphol Commercial B.V. of haar werknemers. Van vermogensschade is uitgesloten iedere vorm van gevolgschade en omzetschade. Voorts is Schiphol Commercial B.V. niet aansprakelijk voor schade die het Motorvoertuig na afgifte oploopt, noch voor enige schade van Gebruiker in het geval van vertraging bij het ophalen of afgeven van het Motorvoertuig. De aansprakelijkheid van Schiphol Commercial B.V. is per gebeurtenis in ieder geval gelimiteerd tot maximaal EUR 450.000,-..

7.2
Het achterlaten van persoonlijke eigendommen in het Motorvoertuig geschiedt op eigen risico van de Gebruiker.

7.3
Schiphol Commercial B.V. is te allen tijde gerechtigd het Motorvoertuig onder zich te houden en daartoe geëigende maatregelen te treffen, zolang niet al hetgeen Schiphol Commercial B.V., hetzij op grond van het Bewijs van afgifte, hetzij uit andere hoofde van Gebruiker te vorderen heeft, is voldaan.

7.4
Tekortkomingen, waaronder schades, kunnen Schiphol Commercial B.V. niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een overmacht situatie. Een overmacht situatie omvat, maar is niet beperkt tot: natuurgeweld zoals hagel en ander natuurgeweld, stormschade, werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, terroristische aanslagen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

7.5
Schiphol Commercial B.V. is nimmer aansprakelijk in het geval zaken als genoemd in artikel 6.2 in het Motorvoertuig worden aangetroffen. Gebruiker zal Schiphol Commercial B.V. in dit geval volledig schadeloosstellen.

8 Voorwaarden gebruik persoonsgegevens

Voor een specifieke toelichting op de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij u graag door naar ons Privacy Statement.

9 Afwijkende en bijzondere bepalingen voor Schiphol P6 Valet Parking

9.1 P6 Valet Parking kan op de Website (www.schiphol.nl/p6valetparking) en/of App voor P6 Valet Parking worden geboekt in de daarop aangegeven periodes. De Parkeerplaats voor de afgifte voor P6 Valet Parking is in afwijking op artikel 1.6 van deze Algemene Voorwaarden gelegen in P6 op de luchthaven Schiphol. In afwijking op artikel 1.8 van de Algemene Voorwaarden bevindt de balie P6 Valet Parking zich ook in P6.

9.2
Bij de dienst P6 Valet Parking wordt het Motorvoertuig van Gebruiker in afwijking op artikel 1.13 van de Algemene Voorwaarden niet geparkeerd in de TVP-Parkeergarage, maar op de beschikbare parkeerruimte op de parkeerterreinen van Schiphol Commercial B.V. Waar in de overeenkomst “TVP-Parkeergarage” wordt vermeld, dient derhalve “parkeerterrein” te worden gelezen.

9.3
Bij afgifte van het Motorvoertuig in P6 wordt het Motorvoertuig door de videostraat van Schiphol Commercial B.V. gereden om de staat van het Motorvoertuig vast te leggen. Voordat het Motorvoertuig voor teruggave wordt klaargezet in het voor het publiek toegankelijke gedeelte van P6 wordt het Motorvoertuig wederom door de videostraat gereden. De beelden van afgifte en teruggave worden in het dossier van Gebruiker vastgelegd. Mocht er door het toedoen van de chauffeur in de periode van afgifte en teruggave schade zijn ontstaan, welke volgt uit de videorapportage, dan vergoedt SNBV in afwijking van artikel 7.1 deze schade. Schiphol Commercial B.V. is nimmer aansprakelijk voor de tekortkomingen, waaronder schades, die ontstaan nadat het Motorvoertuig voor teruggave reeds is geplaatst in het voor publiek toegankelijke gedeelte van P6.

9.4
Voor P6 Valet Parking dient anders dan in artikel 2.6 is vermeld een verzoek tot het gereedzetten van het Motorvoertuig te worden gedaan via telefoonnummer +31634442747.

9.5
Anders dan in artikel 4.4 van de Algemene Voorwaarden wordt vermeld, dient de Gebruiker van P6 Valet Parking reeds bij het maken van de boeking te betalen. Indien Gebruiker niet op komt dagen, wordt het parkeerbedrag niet gerestitueerd. Bij een teruggave van het Motorvoertuig van één of meerdere dagen later, worden extra kosten in rekening gebracht. Gebruiker is verplicht binnen 24 uur voor de initieel afgesproken afhaaldatum de gewijzigde datum en het gewijzigde tijdstip aan Schiphol Commercial B.V. door te geven. Gebruiker kan dit doorgeven door te bellen naar +31634442747.

9.6
Anders dan artikel 5 vermeldt, dienen Gebruikers in het geval van P6 Valet Parking zich met klachten te wenden tot de balie van P6 Valet Parking.

9.7
Artikel 6.3 van de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing. Voor het afgeven van het Motorvoertuig voor gebruikmaking van P6 Valet Parking dient Gebruiker bij het inrijden van P6 Valet Parking een parkeerkaartje te trekken, welke kan worden ingeleverd bij de balie van P6 Valet Parking. Bij vertrek ontvangt Gebruiker een uitrijkaart.

9.8
Bij het maken van een Reservering kan de Gebruiker ervoor kiezen tegen betaling van een bedrag van € 5,- een annuleringsoptie toe te voegen. Alleen wanneer deze annuleringsoptie is afgenomen kan de Gebruiker de Reservering tot aan de start van de Parkeerperiode annuleren, in welk geval de Gebruiker de verschuldigde betaling terugbetaald krijgt (minus € 5,- voor de annuleringsoptie). Indien de Gebruiker de annuleringsoptie niet heeft afgenomen, ontvangt de Gebruiker in geval van annulering geen restitutie van de verschuldigde betaling.

10 Slotbepalingen

10.1
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2
Geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

10.3
Wijzigingen in het Bewijs van afgifte kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

10.4
Op deze voorwaarden zijn de regels van boek 7 titel 9 BW van toepassing voor zover hiervan niet is afgeweken in onderhavige voorwaarden en/of het Bewijs van afgifte.

10.5
Schiphol Commercial B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De meest recente voorwaarden worden gepubliceerd op de Website.

Gearchiveerde, verouderde algemene voorwaarden

Let op: de algemene voorwaarden in het archief zijn niet meer geldig. Ze dienen alleen ter referentie. Je vindt de geldende algemene voorwaarden op deze pagina. En als pdf-download bovenaan deze pagina.