Een aanvraag doen: Voorwaarden en gegevens

Het Schipholfonds kent financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk (rechtspersonen, veelal stichtingen en verenigingen).

Schipholfonds speeltuin

Deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Statutair gevestigd zijn binnen het werkgebied van het Schipholfonds;
 • Actief zijn op het gebied van sportief bewegen;
 • een aanvraag indienen voor een project of roerende zaak op het gebied van sport en bewegen;
 • Aantoonbaar kunnen maken in een financieel verslag dat de donatie 100% ten goede komt aan het doel van het project, de activiteit of roerende zaak;
 • De afgelopen 36 maanden geen donatie hebben ontvangen van het Schipholfonds.

Voor het indienen van een aanvraag stuurt u de volgende formulieren en stukken per post naar het secretariaat:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Beschrijving van het project;
 • Begroting en financieringsplan van het project;
 • De aan uw instelling uitgebrachte offerte(s) t.b.v. het project;
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar;
 • Actuele statuten met handtekening van de notaris;
 • Een kopie van de beschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de belastingdienst (indien van toepassing);
 • Meest recente jaarstukken, balans, of jaarverslag van de instelling;
 • Een kopie van de voor uw project benodigde vergunningen (indien van toepassing).

Let op: wanneer uw aanvraag niet compleet is, wordt deze niet in behandeling genomen!

Het Schipholfonds ondersteunt niet alle onderdelen en projecten op het gebied van sportief bewegen.

Niet in aanmerking komen:

 • Passief bewegen, zoals denksporten (b.v. bridge, dammen), maar ook sjoelen, biljarten, tuinieren, wandelen, vervoer van mensen, e.d.;
 • Projecten waarbij bewegen/sport niet de hoofdzaak is, zoals musicals, muziek maken, feestweek, e.d.;
 • Kosten voor kortdurende projecten zoals toernooien, jubilea, trainingskampen, nationale feestdagen;
 • Aanvragen voor eenmalige kosten (zoals van huur locatie en attributen) en kosten die niet direct bijdragen aan sportief bewegen (zoals kosten EHBO, prijzen, vergoedingen, organisatie, reis- en verblijfkosten, promotie, publiciteit, drukwerk e.d.).
 • Materialen die niet direct voor het uitoefenen van de sport noodzakelijk zijn (scorebord, ballenkar, e.d.)
 • Aanvragen van andere fondsen

Projecten met een specifiek karakter:

 • Cultuur en welzijn;
 • Religieus;
 • Politiek;
 • Ondersteuning individuen.

Projecten die:

 • al gerealiseerd zijn vóór de datum waarop de aanvraag door het bestuur wordt beoordeeld;
 • fondsen werven voor derden;
 • buiten het werkgebied plaatsvinden;
 • nog volledig opgestart moeten worden;
 • niet toegankelijk zijn voor anderen (b.v. een peuterspeelzaal met een afgesloten speelplein);
 • eigendom worden van een andere instelling.

Projecten op het gebied van onroerend goed en grondbewerking:

 • Bouwen, renoveren, inrichten van onroerend goed met uitzondering van sportvelden;
 • Grondwerkzaamheden (zoals leidingen, verplaatsen of ophogen van grond, e.d.) en aanpalende zaken (zoals aanleg wegen, terras, overkapping, e.d.).

Projecten gericht op instandhouding, exploitatie-, opstart- en overheadkosten, zoals:

 • Huur, vergoeding medewerkers/vrijwilligers;
 • Zonnepanelen, verwarming;
 • Contributie bond, lidmaatschap vereniging;
 • (Club)kleding;
 • Computers en computerprogramma's.

Projecten van (lokale) overheid en publiekrechtelijke organisaties:

 • Koepelorganisaties;
 • Verenigingen van eigenaren;
 • Bewonersverenigingen en/of woongemeenschappen (i.v.m. het particuliere karakter van deze verenigingen);
 • Tuinverenigingen;
 • Dorpshuizen met uitzondering van niet-commerciële dorpshuizen.

Deze niet-commerciële dorpshuizen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De instelling beschikt over notariële statuten waaruit haar doel blijkt;
 • De instelling is niet aan vennootschapsbelasting onderworpen of daarvan vrijgesteld;
 • De instelling valt onder de fiscale vrijstelling van schenkingsrecht als niet-commercieel dorpshuis;
 • De instelling heeft geen commercieel belang bij de aanvraag;
 • De werkzaamheden van het bestuur van de instelling worden door vrijwilligers gedaan.

Zorginstellingen:

Aanvragen van zorginstellingen met betrekking tot sport en bewegen worden alleen behandeld als aan de volgende criteria is voldaan:

 1. De aanvraag valt buiten de kerntaak van de organisatie en er is geen subsidie (van de overheid) voor het project.
 2. Het project is voor een zo breed mogelijk publiek/openbaar toegankelijk.
 3. Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij de zorginstelling.

Scholen:

Een bijzondere donatie voor vernieuwing van een schoolplein kan alleen worden aangevraagd als de stichting waaronder de school valt in de afgelopen 36 maanden geen bijzondere donatie heeft ontvangen voor een andere school binnen dezelfde stichting. Een algemene donatie kan wel door meerdere scholen binnen dezelfde stichting worden aangevraagd.