Belangrijke informatie voor leveranciers: Meedoen met een aanbesteding

Voor Royal Schiphol Group (en ook voor de Nederlandse aan haar gelieerde vennootschappen) geldt als uitgangspunt dat zij als speciale- sectorbedrijf gebonden is aan de Aanbestedingswet 2012 bij het inkopen van werken, diensten en leveringen. Opdrachten boven de toepasselijke Europese drempelwaarde worden in voorkomend geval door middel van een Europese aanbesteding in de markt gezet.

Aanbestedingen

Opdrachten die buiten de relevante activiteit van Royal Schiphol Group liggen, vallen buiten het werkingsbereik van de Aanbestedingswet 2012. De relevante activiteit van Schiphol Group wordt als volgt gedefinieerd: "het verstrekken van luchthaven aanlandingsfaciliteiten voor vervoer door de lucht".

Royal Schiphol Group verklaart in voorkomende gevallen het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 (ARN 2016) van toepassing. Als het ARN 2016 van toepassing is, wordt dit in de aanbestedingsdocumentatie vermeld. Bekijk het hele Aanbestedingsreglement hieronder.

Voorafgaand aan een (Europese)aanbesteding kan Royal Schiphol Group, indien zij dat nodig acht, een marktonderzoek in de vorm van (bijvoorbeeld) een marktconsultatie uitvoeren om ideeën, innovaties, randvoorwaarden, marktkennis, de technische stand van zaken en haalbaarheid van de opdracht te toetsen.

Europese aanbestedingen en marktconsultaties van Royal Schiphol Group kun je terugvinden op TenderNed.

Aanbestedingsreglementen

Indien een aanbestedingsprocedure volgens een reglement zal geschieden, wordt dit in de aankondiging of de bekendmaking, dan wel in de uitnodiging tot deelneming aan de aanbestedingsprocedure vermeld.

Leverancierscode

Royal Schiphol Group onderneemt met respect voor mens, milieu en omgeving. Dat kunnen we alleen in nauwe samenwerking met onze leveranciers. In deze code wordt toegelicht wat van de leveranciers op het gebied van integriteit en Corporate Responsibility wordt verwacht.

Klachtenmeldpunt

Wil je een klacht of bezwaar indienen?