Nieuws: Vijf vragen over de krimp op Schiphol

Afgelopen vrijdag heeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bekendgemaakt met welke maatregelen het de geluidshinder voor omwonenden wil terugdringen. Hiervoor is een zogenaamde Balanced Approach-procedure nodig. We leggen je graag uit wat er op dit moment speelt.

Gepubliceerd op: 5 september 2023

Hoe zat het ook alweer?

Zoals je misschien weet, heeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) in de zomer van 2022 aangekondigd dat het aantal vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol omlaag moet. Maar dat kan niet zomaar. De Nederlandse overheid moet daarvoor Europese regels volgen, de zogenoemde Balanced Approach-procedure. Hierin moeten onder andere de doelen voor de vermindering van geluidsoverlast worden vastgesteld. Belanghebbenden mogen hier weer op reageren en met alternatieve voorstellen komen om die doelen te behalen. Dit noemen we zienswijzen.

Het ministerie heeft na bestudering van deze zienswijzen nu een pakket met voorgestelde maatregelen samengesteld en dat voorgelegd aan de Europese Commissie. Die mag hierover een advies uitbrengen. Pas als de Europese Commissie zich over het pakket heeft uitgesproken, neemt het kabinet een definitief besluit over de krimp.

Wat heeft het ministerie voorgelegd bij de Europese Commissie?

Het pakket bestaat uit de volgende voorstellen:

  • Het maximaal aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol gaat per november 2024 terug van 500.000 naar 452.500. De ambitie van het kabinet was om terug te gaan naar 440.000.
  • Er mogen in de toekomst nog maximaal 28.700 vliegtuigen opstijgen en landen in de nachtelijke uren tussen 23:00 en 07:00 uur (dit aantal was 32.000). Dit moeten daarnaast stillere toestellen zijn.
  • Verdere beperking van het gebruik van start- en landingsbanen die per saldo meer geluidshinder veroorzaken.

Wat is het doel van de voorgestelde maatregelen?

De voorgestelde maatregelen moeten leiden tot een geluidsafname van ongeveer 15 procent overdag en 15 procent in de nacht. Om het eerder gestelde doel van in totaal 20 procent minder geluidgehinderden te behalen, wil de overheid nog meer maatregelen nemen. Vandaar dat de overheid de (gedeeltelijke) nachtsluiting die Schiphol eerder heeft voorgesteld verder wil onderzoeken. Meer informatie lees je op rijksoverheid.nl.

Wat gebeurt er in de tussentijd?

In de tussentijd is de minister van plan alvast een aantal andere maatregelen door te voeren. Een daarvan is het beëindigen van het zogenaamd anticiperend handhaven van geluidsnormen. Dit houdt in dat bij geluidsoverschrijdingen geen maatregelen worden opgelegd als deze het gevolg zijn van het toepassen van strikt preferentieel baangebruik (waarbij we het vliegverkeer zo veel mogelijk op de preferente Kaagbaan en Polderbaan afhandelen).

Via een zogenoemde experimenteerregeling wil de minister het strikt preferentieel baangebruik voortzetten, maar dan in combinatie met een actualisatie van de grenswaarden in de handhavingspunten. De experimenteerregeling gaat ervan uit dat binnen deze geactualiseerde grenswaarden per gebruiksjaar maximaal 460.000 vliegtuigbewegingen mogelijk zijn. Het is de bedoeling dat deze capaciteitsreductie (er zijn nu nog maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen toegestaan op Schiphol) ingaat per eind maart 2024, de start van het zomerseizoen. Meer informatie over de experimenteerregeling vind je in een eerder artikel en op de website van de Rijksoverheid.

Wat vindt Schiphol hiervan?

We vinden het goed dat het kabinet de experimenteerregeling en de Balanced Approach-procedure een stap verder wil brengen. Dat geeft meer zekerheid en duidelijkheid voor omwonenden, luchtvaartmaatschappijen en Schiphol zelf.

We staan ook volledig achter het uitgangspunt om de hinder voor omwonenden te verminderen. Daar hebben we eerder al fundamentele voorstellen voor gedaan, die in ons 8-puntenplan staan. Onderdelen daarvan zijn een nachtsluiting, het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen en het weren van privévliegtuigen. Wij hadden verwacht deze maatregelen terug te zien in het pakket met voorgestelde maatregelen, ook wel een notificatie genoemd. Tegelijkertijd zien we dat het kabinet en politieke partijen het voorstel van Schiphol voor de nachtsluiting nu ook serieus op de agenda hebben staan. Dat is goed nieuws voor de nachtrust van omwonenden.

Verder blijven we wel pleiten voor een echt vernieuwende aanpak. Wij zijn voorstander van een nieuw stelsel met duidelijke geluids- en milieugrenzen, waarbij de luchtvaart bewezen schoner en stiller wordt. Dat biedt perspectief voor omwonenden en de sector. Zelf blijven we ook doorgaan met de uitvoering van ons 8-puntenplan.