Schiphol App Privacy Statement

Schiphol Nederland B.V. (Schiphol) opereert met inachtneming van haar kernwaarden efficiënt, gastvrij, inspirerend, duurzaam en betrouwbaar. Schiphol hecht er veel waarde aan dat u zich welkom voelt op Schiphol en dat daarbij op een betrouwbare en duurzame manier wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Toepassing

Schiphol wil door middel van deze Privacy Statement zo transparant mogelijk zijn over hoe Schiphol omgaat met persoonsgegevens die Schiphol via de Schiphol app verwerkt. Deze privacy statement is dus relevant voor gebruikers van onze app. Voor meer informatie over hoe Schiphol omgaat met persoonsgegevens die zij op andere manieren verwerkt, zie de Schiphol Group Privacy Statement

Verwerken van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen heeft Schiphol uw persoonsgegevens nodig zoals uw naam, (e-mail)adres, eventuele andere noodzakelijke gegevens voor communicatie of het doen van een boeking en/of betaling, of uw locatiegegevens. De verwerkingen van persoonsgegevens worden gedaan op basis van grondslagen als genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), die de taak van de Autoriteit Persoonsgegevens binnen Schiphol waarneemt, controleert of de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp worden verwerkt.

Voor welke doeleinden verwerkt Schiphol uw gegevens?

De doelen waarvoor Schiphol persoonsgegevens verwerkt via de Schiphol app zijn:

a. Uitvoeren van overeenkomsten

Voor het uitvoeren van overeenkomsten die u via de Schiphol app sluit, gebruikt Schiphol uw persoonsgegevens, zoals gegevens benodigd voor:

 • boeking en betaling van parkeerruimte of een taxi op Schiphol;
 • het ontvangen van notificaties;
 • het in contact treden met de klantenservice van Schiphol;
 • het reserveren van een special offer. De gegevens die u invult om een special offer te reserveren worden met de desbetreffende winkelier gedeeld om uw reservering in orde te kunnen maken.

b. Locatiebepaling op de plattegrond

De Schiphol app kan gebruikt worden in combinatie met locatiebepaling. Indien u gebruik maakt van de plattegrond en hiervoor toestemming heeft gegeven, verwerkt Schiphol uw locatiegegevens om u de volgende informatie/voorzieningen te bieden:

 • Zien waar u zich bevindt op Schiphol
 • Routes plannen en navigeren

Voor de locatiebepaling en het tonen van de Schiphol plattegrond verwerkt Schiphol de volgende gegevens. Dit gebeurt alleen indien u gebruik maakt van de plattegrond en uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend om locatiebepaling te gebruiken:

 • Uw locatie
 • Taalvoorkeur
 • Uw vlucht (indien u een vlucht heeft opgeslagen in de Schiphol app)
 • Tijd tot boarden (indien u een vlucht heeft opgeslagen in de Schiphol app) Uw identiteit (device ID en IP adres) wordt hierbij geanonimiseerd zodat de gegevens niet herleidbaar zijn naar u.

Zonder toestemming te geven voor locatiebepaling worden uw locatiegegevens niet verwerkt door Schiphol. Schiphol maakt ten behoeve van de locatiebepaling gebruik van Mapbox, via welke applicatie anonieme locatie en gebruiksgegevens worden doorgegeven aan Mapbox, Inc., ten behoeve van het updaten en verbeteren van de Mapbox kaarten. Als u dit niet wilt, kunt u deze functie (Mapbox Metrics) uitzetten via de privacy settings in uw applicatiebeheer.

c. Analyseren en optimaliseren van de app

In de Schiphol app worden algemene gebruiksgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s, geanalyseerd zonder dat daarbij gebruikers worden geïdentificeerd. Daarnaast worden geanonimiseerde locatiegegevens van kaartgebruikers geanalyseerd, mits deze gebruikers toestemming hebben gegeven voor locatiebepaling. Het doel hiervan is om de inrichting, content en functioneren van onze app zoveel mogelijk aan de behoeftes van de gebruikers aan te kunnen passen en te optimaliseren. Hierbij maakt Schiphol gebruik van Google Analytics cookies. Daarbij volgen we de aanbevelingen van Autoriteit Persoonsgegevens:

 • We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. waarin staat dat Google zorgvuldig om moet gaan met de cookie-informatie;
 • In het kader van dataminimalisatie hebben we ervoor gekozen om het laatste octet van IP-adressen te coderen;
 • De functie 'Gegevens delen' is uitgezet, eveneens in het kader van dataminimalisatie;
 • We gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies;
 • Persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen of gebruikt;
 • Informatie uit Google Analytics cookies delen we nooit met derden.

Voor meer informatie over hoe Schiphol omgaat met cookies, zie het cookiebeleid.

Bescherming van uw gegevens

Schiphol doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Alle medewerkers van Schiphol die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de eerder genoemde doeleinden. Met de partners van Schiphol welke (een deel van) de uitvoering van bepaalde diensten voor hun rekening nemen, is Schiphol in een bewerkersovereenkomst overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en de voorschriften van de Wbp in acht nemen.

Uw gegevens

Schiphol zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden verwerkt juist en nauwkeurig zijn. Daarnaast zal Schiphol niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is. Daarnaast worden persoonsgegevens van betrokkenen binnen Schiphol niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verder worden verwerkt. Voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens is een bewaartermijn vastgesteld door Schiphol.

Uw rechten

Indien u wilt weten welke gegevens Schiphol van u heeft en voor welke doeleinden deze worden verwerkt, uw persoonsgegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kunt u om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken. Ook heeft u de mogelijkheid in verzet te gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door een e-mailbericht te sturen naar privacy@schiphol.nl.

Ontvangers van uw gegevens

De volgende personen en/of instanties kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:
(a) Diegenen binnen Schiphol die belast zijn met of leiding geven aan taken op het gebied van de verwerking van uw persoonsgegevens of diegenen die daarbij betrokken zijn;
(b) (Sub)bewerkers die door Schiphol worden ingeschakeld om bepaalde taken m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren;
(c) Overheidsinstanties, zoals politie en justitie, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacy policy of klachten over ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@schiphol.nl.

Wijzigingen

Schiphol behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar privacy beleid aan te passen. Wij raden u daarom aan regelmatig de meest recente versie van deze Schiphol App Privacy Statement en de Schiphol Group Privacy Statement) te controleren.

Deze versie is opgesteld op 12 december 2016.

Schiphol Nederland B.V.