Klachtenmeldpunt aanbestedingsprocedures: Klachtenmeldpunt

Schiphol Nederland B.V. (‘SNBV’) heeft een klachtenmeldpunt ingesteld waar belanghebbenden bij de aanbestedingsprocedures van SNBV een klacht kunnen indienen omtrent eventuele onjuistheden en onregelmatigheden in een aanbestedingsprocedure. Een klacht kan echter niet eerder worden ingediend dan nadat de vermeende onjuistheden en onregelmatigheden aan SNBV zijn voorgelegd in de vragenronde en SNBV daarop in een Nota van Inlichtingen heeft gereageerd. Wanneer de Gegadigde / Aanbieder het oneens blijft met de reactie van SNBV in de Nota van Inlichtingen kan vervolgens bij het klachtenmeldpunt een klacht worden ingediend. De procedure is dan verder als volgt.

  1. Klachten moeten schriftelijk en gemotiveerd per email worden ingediend bij de secretaris van het klachtenmeldpunt van SNBV. Het email adres is: Tender_klacht@schiphol.nl. In deze schriftelijk klacht moet gemotiveerd worden aangegeven waarover, en op welke (juridische) gronden wordt geklaagd. Daarbij moet tevens een passende oplossingsrichting worden aangegeven. De schriftelijke klacht moet voorts de dagtekening, naam en adres van de klager en de aanduiding / referentie van de aanbesteding waarover de klacht gaat, bevatten.

  2. De secretaris van het klachtenmeldpunt bevestigt binnen 1 week (zo snel als mogelijk) de ontvangst van de klacht.

  3. Het klachtenmeldpunt onderzoekt vervolgens voortvarend of de klacht gegrond is en zal daarbij zo veel als mogelijk rekening houden met de planning en doorlooptijd van de aanbesteding. Let wel: een klacht zet de aanbestedingsprocedure niet stil.

  4. Wanneer SNBV na het onderzoek door het klachtenmeldpunt tot de conclusie komt dat de klacht terecht, of gedeeltelijk terecht, is en SNBV corrigerende maatregelen treft, dan deelt SNBV dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee. Afhankelijk van de fase in de aanbestedingsprocedure kan het voorkomen, dat de maatregelen door SNBV aan alle Gegadigden / Aanbieders bij de aanbesteding tegelijk gecommuniceerd worden / op hetzelfde moment als het moment waarop de indiener van de klacht het bericht ontvangt. Dit om bevoordeling van partijen te voorkomen.

  5. Wanneer SNBV na het onderzoek van het klachtenmeldpunt tot de conclusie komt dat de klacht niet terecht is, worden geen maatregelen getroffen en zal SNBV de indiener van de klacht op passende wijze schriftelijk gemotiveerd berichten.