Eenmalige parkeerovereenkomsten: Algemene voorwaarden

A – Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Eenmalige parkeerovereenkomst
Een parkeerovereenkomst die wordt gesloten volgens de voorwaarden omschreven in artikel 2.3 van deze Voorwaarden.

Elektrisch laden
De mogelijkheid om middels een van de beschikbare laadpunten op de Parkeeraccommodaties het elektrische Motorvoertuig op te laden.

Gereserveerd parkeren
De volgende parkeerproducten van Schiphol Commercial BV die voorafgaand aan het parkeren reeds via de Website geboekt kunnen worden: P1 Parkeren, P3 Lang Parkeren, P4 Basic Parkeren, Privium 1, Privium 3, Privium Excellence en Weekend Personeelsparkeren WTC. De op de website aangeboden upgrades van voornoemde parkeerproduct vallen tevens onder gereserveerd parkeren.

Motorvoertuig
Motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994.

Overschrijdingstarief
Het bedrag van € 100,00 per dag dat Parkeerder verschuldigd is indien langer dan 48 uur in P1 Parkeren of langer dan 72 uur in Privium 1 wordt geparkeerd.

Parkeeraccommodatie
Parkeerterrein of garage/kelder met bijbehorende ruimten en terreinen welke zijn bedoeld voor het parkeren van Motorvoertuigen.

Parkeerder
De eigenaar, kentekenhouder, gebruiker of inzittende van een Motorvoertuig die dat Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie wil brengen of heeft gebracht.

Parkeerbewijs
Parkeerkaart, parkeerabonnement, of ieder door Schiphol Commercial B.V. aangewezen middel dat gebruikt kan worden om toegang tot de Parkeeraccommodatie te verkrijgen.

Parkeergeld
Het bedrag dat de Parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de Parkeeraccommodatie.

PMS (Parking Management System)
Systeem bestaande uit hard- en software welke gebruikt wordt voor toegangscontrole-, betalingshandelingen, uitrijdcontrole en leveren van managementinformatie met betrekking tot de Parkeeraccommodatie.

P1 Parkeren
Het parkeerproduct voor het parkeren in P1 gericht op een periode

  • die korter is dan 48 uur. Na 48 uur geldt het Overschrijdingstarief.
  • die langer is dan 48 uur en welk parkeerproduct alleen kan worden gereserveerd gedurende de periode als door Schiphol Commercial B.V. aangegeven op de Website.

P3 Lang Parkeren
Het parkeerproduct voor parkeren op het P3 parkeerterrein of in de P3 garage van Schiphol Commercial B.V voor een periode die in principe langer is dan 2 dagen.

P4 Basic Parkeren
Het parkeerproduct voor parkeren op het P4 Basic Parking parkeerterrein voor een periode die in principe langer is dan 2 dagen.

P6 Valet Parking
Het parkeerproduct van Schiphol Commercial B.V betreffende valet parking vanuit P6. De voorwaarden van valet parking maken geen onderdeel uit van deze voorwaarden.

Privium Excellence
Het parkeerproduct voor PriviumPLUS-leden voor exclusief parkeren in de Excellence Parking parkeergarage van Schiphol Commercial B.V (aan de terminal).

Privium 1
Het parkeerproduct voor Privium-leden waarmee men vooraan kan parkeren in P1 van Schiphol Commercial B.V. voor een periode

  • die korter is dan 72 uur. Na 72 uur geldt het Overschrijdingstarief.
  • die langer is dan 48 uur en welk parkeerproduct alleen kan worden gereserveerd gedurende de periode als door Schiphol Commercial B.V. aangegeven op de Website.

Privium 3
Het parkeerproduct voor Privium-leden waarmee men vooraan kan parkeren in P3 van Schiphol Commercial B.V. welke gericht is op een periode die in principe langer is dan 2 dagen.

Schiphol Commercial B.V.
Schiphol Commercial B.V., gevestigd aan de Evert van de Beekstraat 202, Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer.

Terminal Valet Parking
Het parkeerproduct van Schiphol Commercial B.V. betreffende valet parking bij de terminal. De voorwaarden van valet parking maken geen onderdeel uit van deze voorwaarden.

Voorwaarden
De onderhavige Algemene Voorwaarden behorend bij Eenmalige Parkeerovereenkomsten.

Website
De door Schiphol Commercial B.V. op het internet geëxploiteerde website, met het adres www.schiphol.nl.

Weekend Personeelsparkeren WTC
Het parkeerproduct waarbij personeel met een P30, P40 of P5 abonnement voor weekenddiensten toegang tot de WTC garage van Schiphol Commercial B.V. kan reserveren.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1
Deze Voorwaarden gelden vanaf 1 juni 2021 en vervangen alle voorgaande voorwaarden m.b.t. de Parkeeraccommodaties van Schiphol Commercial B.V.

2.2
De toegang tot Parkeeraccommodaties wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze Voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen de Parkeerder en Schiphol Commercial B.V.

2.3
Deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Eenmalige Parkeerovereenkomsten. Eenmalige Parkeerovereenkomsten worden gesloten:

  • via een bij de ingang getrokken parkeerkaart;
  • via het in- en uitrijden met een creditcard, waarbij de parkeerduur wordt geregistreerd in hetPMS;
  • via een eenmalige reservering;
  • via een van tevoren bestelde en ontvangen parkeerkaart.

Voorwaarden m.b.t. overige parkeerovereenkomsten worden bij het sluiten van de overeenkomst overhandigd.

2.4
Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Voorwaarden. De vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling waarbij de strekking van deze Voorwaarden behouden blijft.

Artikel 3 Eenmalige parkeerovereenkomst

3.1 Een Eenmalige Parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen:
a. nadat een Parkeerder houder is geworden van een Parkeerbewijs en dit Parkeerbewijs gebruiktvoor het parkeren van een Motorvoertuig in/op de Parkeeraccommodatie. Bij onenigheid overde vraag of er gebruik wordt gemaakt van de Parkeeraccommodatie, zal bepalend zijn het feitdat de Parkeerder zich met het Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie bevindt;
b. in geval van Gereserveerd Parkeren, op de wijze zoals beschreven in artikel 2 van de BijzondereBepalingen van deze Voorwaarden.

3.2
De duur van een Eenmalige Parkeerovereenkomst wordt bepaald aan de hand van het door het PMS geregistreerde tijdstip van in- en uitrijden of door een van tevoren tussen Parkeerder en Schiphol Commercial B.V. overeengekomen Parkeerperiode.

3.3
Aan de Parkeerder wordt een willekeurige plaats in de Parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld, tenzij vooraf door Parkeerder en Schiphol Commercial B.V. een overeenkomst is afgesloten waarbij een specifieke plaats of gedeelte van de Parkeeraccommodatie is aangewezen. Voor de overdekte Parkeeraccommodaties geldt dat het bovendek niet overdekt is.

3.4
Op de Parkeeraccommodaties wordt de mogelijkheid tot Elektrisch Laden geboden indien een Elektrisch Laden parkeerplaats beschikbaar is. Het is derhalve niet mogelijk om een parkeerplaats voor Elektrisch Laden te reserveren. Daar Schiphol Commercial B.V. niet kan garanderen dat van Elektrisch Laden gebruik gemaakt kan worden, dient het Motorvoertuig op het moment van parkeren over voldoen energie, dan wel alternatieve brandstof te beschikken om de Parkeeraccommodatie te kunnen verlaten. Voor het opladen is vereist dat Parkeerder beschikt over een RFID laadpas.

3.5
Op de Website wordt een gebruiksaanwijzing voor het Elektronisch Laden weergegeven. Op het oplaadpunt zelf is tevens de gebruiksaanwijzing aangebracht. Parkeerder dient deze instructie Elektrisch Laden nauwkeuring op te volgen. Schiphol Commercial B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het oplaadpunt.

Artikel 4 Toegang

4.1
Een geldig Parkeerbewijs of een geaccepteerde Gereserveerd Parkeren boeking geeft, mits er voldoende plaats beschikbaar is, recht op toegang tot de Parkeeraccommodatie en het parkeren van één Motorvoertuig. Schiphol Commercial B.V. behoudt zich het recht voor u door te verwijzen naar een andere accommodatie in het geval er geen plaats beschikbaar is. In dat geval zal Schiphol Commercial B.V. u compenseren voor het verschil in parkeertarieven.

4.2
De Parkeeraccommodaties van Schiphol Commercial B.V. zijn 24 uur per dag opengesteld.

4.3
Tot de Parkeeraccommodatie worden uitsluitend Motorvoertuigen toegelaten met een lengte van max. 5.00 meter, een breedte van max. 1.90 meter en een gewicht van minder dan 2500 kilogram. De hoogte van deze Motorvoertuigen mag niet hoger zijn dan de bij de ingang van de Parkeeraccommodatie aangegeven hoogte. De parkeergarages en parkeerkelders zijn enkel toegankelijk voor voertuigen die lager zijn dan 2 meter. P3 en P4 zijn voor voertuigen die hoger zijn dan 2 meter wel toegankelijk.

4.4
Schiphol Commercial B.V. is gerechtigd Parkeerder/Motorvoertuig de toegang tot de Parkeeraccommodatie te weigeren, indien zij dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit zal zich onder meer voordoen indien Schiphol Commercial B.V. weet of vermoedt dat een Motorvoertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde brandstofreservoir van het Motorvoertuig, evenals in geval zij van oordeel is dat het Motorvoertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade in de meest ruime zin kan toebrengen.

4.5
Schiphol Commercial B.V. is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van Schiphol Commercial B.V. noodzakelijk is, voertuigen en/of personen binnen de Parkeeraccommodatie te verplaatsen en/of enig voertuig uit de Parkeeraccommodatie te (doen) verwijderen. De staat waarin een voertuig verkeert, kan voor Schiphol Commercial B.V. een reden zijn om dit voertuig uit de Parkeeraccommodatie te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor Schiphol Commercial B.V. kan leiden. Schiphol Commercial B.V. dient bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsing en/of verwijdering de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen.

4.6
Motorvoertuigen die in strijd met de toepasselijke voorschriften zijn geparkeerd, kunnen door Schiphol Commercial B.V. te allen tijde voor rekening en risico van de Parkeerder worden verwijderd en zo nodig buiten de Parkeeraccommodatie worden gebracht.

4.7
Bij het verlenen van toegang zal het kenteken van het Motorvoertuig worden geregistreerd en afgedrukt op de uitrijkaart om bij uitrijden kenteken en uitrijkaart te matchen uit veiligheidsoverwegingen. Daarnaast zal kentekenherkenning worden gebruikt bij verificatie van de reservering, zoals beschreven in artikel 4.1.2 van de Bijzondere Bepalingen van deze Voorwaarden.

Artikel 5 Gebruiksvoorschriften

5.1
Gedurende de aanwezigheid op de Parkeeraccommodatie dient de Parkeerder zich te gedragen conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld.

5.2
De Parkeerder is gebonden aan de Schipholregels (hoofdstukken 1 t/m 5, 14), alsmede aan latere wijzigingen respectievelijk nieuwe versies daarvan zodra deze in werking zijn getreden, tenzij van bedoelde regeling in deze Voorwaarden nadrukkelijk is afgeweken. De vigerende versie van de Schipholregels is te allen tijde te raadplegen op de Website.

5.3
De Parkeerder is voorts verplicht aanwijzingen van het personeel van Schiphol Commercial B.V. op te volgen, het Motorvoertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de Parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

5.4
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schiphol Commercial B.V. mag een Motorvoertuig niet langer dan 90 dagen ononderbroken in de Parkeeraccommodatie geparkeerd zijn. Na het verlopen van deze termijn is de Parkeerder naast het Parkeergeld voor 90 dagen parkeren tevens het Parkeergeld verschuldigd voor elke dag of een gedeelte daarvan na afloop van genoemde termijn dat het Motorvoertuig van Parkeerder in de Parkeeraccommodatie aanwezig is, onverminderd het recht van Schiphol Commercial B.V. om daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

5.5
Indien de Parkeerder een voertuig in de Parkeeraccommodatie heeft achtergelaten en ondanks schriftelijk verzoek dan wel sommatie van Schiphol Commercial B.V. weigert dan wel, om welke reden dan ook, niet in staat is het achtergelaten voertuig te verwijderen, is Schiphol Commercial B.V. gerechtigd het achtergelaten voertuig uit of van de Parkeeraccommodatie te (doen) verwijderen binnen 14 dagen na het verzoek c.q. de sommatie en elders op te slaan. Ingeval het adres van de Parkeerder ondanks redelijke inspanning niet valt te achterhalen kan worden volstaan met het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar aangebracht schriftelijk verzoek tot verwijdering onder een ruitenwisser van het voertuig. Indien de Parkeerder binnen drie (3) maanden na het verzoek c.q. sommatie het voertuig niet heeft opgehaald, is Schiphol Commercial B.V. gerechtigd het voertuig te verkopen of te vernietigen. Schiphol Commercial B.V. is alsdan slechts gehouden aan de Parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigde Parkeergeld, eventuele boete en de kosten van Schiphol Commercial B.V. in verband met de verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig. Indien het verschuldigde Parkeergeld, eventuele boete en voornoemde kosten van Schiphol Commercial B.V. hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de Parkeerder al deze kosten te voldoen aan Schiphol Commercial B.V.

Artikel 6 Beperkingen gebruik

6.1
Het is verboden om:
- de Parkeeraccommodatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het parkeren van Motorvoertuigen;
- in of op de Parkeeraccommodatie goederen of diensten aan te bieden, uit te delen, deze temverkopen of te verhuren;
- op of aan de Parkeeraccommodatie reclame te maken. Bij het aantreffen van onbevoegd verspreide reclame-uitingen zullen de verwijderingskosten worden verhaald op de veroorzaker;

6.2
De motor van een Motorvoertuig mag slechts in werking zijn voor zover dat noodzakelijk is voor het onmiddellijk in- en uitrijden van de Parkeeraccommodatie of het onmiddellijk parkeren van het Motorvoertuig..

Artikel 7 Parkeergeld en betaling

7.1
Voor het gebruik van de Parkeeraccommodatie is de Parkeerder Parkeergeld verschuldigd. Het Parkeergeld wordt berekend volgens de door Schiphol Commercial B.V. vastgestelde tarieven. De tarieven staan vermeld bij de ingang van de Parkeeraccommodaties en op de Website Schiphol Commercial B.V. De tarieven van Gereserveerd parkeren (kunnen) verschillen met de parkeertarieven indien geen reservering is gemaakt. Schiphol Commercial B.V. behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.

7.2
Met ingang van 1 oktober 2017 hanteert Schiphol Commercial B.V. voor P1 Parkeren en Privium 1 een Overschrijdingstarief. Dit Overschrijdingstarief is van toepassing op alle parkeringen die langer zijn dan 48 uur (voor P1 parkeren) en 72 uur (voor Privium 1). Indien en voor zo ver het product P1 Parkeren dan wel Privium 1 via de daartoe bestemde reserveringssystemen geboekt kan worden, en hier een reservering voor is gemaakt, geldt dit overschrijdingstarief niet.

7.3
Na betaling bij een betaalautomaat of in de loge geeft het Parkeerbewijs de Parkeerder gedurende een periode, te rekenen vanaf het moment van betaling, het recht en de gelegenheid het Motorvoertuig buiten de Parkeeraccommodatie te brengen. De periode is voor P1 Parkeren, Privium 1, P4 Basic Parkeren en Privium Excellence vijftien (15) minuten en voor P3 Lang Parkeren en Privium 3 zestig (60) minuten. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de Parkeerder het Motorvoertuig buiten de Parkeeraccommodatie heeft gebracht, vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw Parkeergeld verschuldigd is. Na betaling van de nieuwe termijn wordt de procedure als hiervoor omschreven, herhaald. Naast betaling bij een betaalautomaat is het tevens mogelijk om bij het uitrijden met een creditcard te betalen.

7.4
Bij verlies of ontbreken van het Parkeerbewijs mag een Motorvoertuig alleen dan buiten de Parkeeraccommodatie worden gebracht nadat de Parkeerder het op dat moment daarvoor geldende Parkeergeld heeft betaald, voor elke dag en een gedeelte daarvan dat het Motorvoertuig, naar het oordeel van Schiphol Commercial B.V., in de Parkeeraccommodatie aanwezig is geweest. Een door PMS uitgegeven kwitantie geldt niet als Parkeerbewijs.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1
De tussen partijen tot stand gekomen Eenmalige Parkeerovereenkomst omvat – naast de videobewaking– geen permanente bewaking. De Schiphol Commercial B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor beschadiging, diefstal, verlies e.d. aan/van het te parkeren c.q. geparkeerde Motorvoertuig en andere eigendommen van de Parkeerder of inzittenden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Schiphol Commercial B.V.

8.2
Schiphol Commercial B.V. is voorts niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten die door of namens Schiphol Commercial B.V. in de Parkeeraccommodatie worden aangeboden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Schiphol Commercial B.V.

8.3
De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie door Parkeerder wordt veroorzaakt. Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de Parkeeraccommodatie of PMS dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van Schiphol Commercial B.V., de Parkeerder voldoende zekerheid kan geven dat de schade op hem kan worden verhaald. Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of namens Schiphol Commercial B.V. aangestelde expertise beslissend zijn. De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de Parkeerder.

8.4
Indien de Parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is opgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met Parkeerder gesloten Eenmalige Parkeerovereenkomst inclusief deze Voorwaarden, is de Parkeerder gehouden aan Schiphol Commercial B.V. alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. nog te lijden als gevolg van voornoemde nalatigheid. Indien Schiphol Commercial B.V. genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de Parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de Parkeerder, is de Parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Schiphol Commercial B.V. te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.

8.5
Schiphol Commercial B.V. is te allen tijde gerechtigd het Motorvoertuig onder zich te houden en daartoe geëigende maatregelen te treffen, zolang niet al hetgeen Schiphol Commercial B.V., hetzij op grond van de Eenmalige Parkeerovereenkomst, hetzij uit andere hoofde van de Parkeerder te vorderen heeft, is voldaan.

8.6
Een tekortkoming kan Schiphol Commercial B.V. niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de wil van Schiphol Commercial B.V. onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de Eenmalige Parkeerovereenkomst redelijkerwijs door de Parkeerder niet meer van Schiphol Commercial B.V. kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

Artikel 9 Overige bepalingen

9.1
Schiphol Commercial B.V. behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. De meest recente Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website.

9.2
Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:
Schiphol Commercial B.V.
Schiphol Parking & Mobility Services
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1
Op alle Eenmalige Parkeerovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Ieder geschil tussen partijen terzake zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

B – Bijzondere bepalingen voor Gereserveerd Parkeren

In aanvulling op het bepaalde in de Algemene Bepalingen van deze Voorwaarden zijn op Gereserveerd Parkeren de in dit hoofdstuk B opgenomen bepalingen van toepassing.

Artikel 1 De boeking van de Parkeeraccomodatie

1.1
De Parkeerder kan door het plaatsen van een boeking via de Website, waarin de exacte Parkeerperiode dient te worden aangegeven, een Parkeeraccommodatie reserveren in het kader van één van de volgende parkeerproducten van Schiphol Commercial B.V.: P1 Parkeren, P3 Lang Parkeren, P4 Basic Parkeren, Privium 1, Privium 3, Privium Excellence en Weekend Personeelsparkeren WTC.

1.2
De Gereserveerd Parkeren boeking geeft uitsluitend recht om het Motorvoertuig te parkeren in/op de bij het betreffende parkeerproduct behorende Parkeeraccommodatie zoals gespecificeerd op de Website. De Gereserveerd Parkeren boeking geeft uitdrukkelijk geen recht om te parkeren in/op andere Parkeeraccommodaties.

Artikel 2 Reservering, wijziging en annulering

2.1
De Parkeerder kan uitsluitend voor het Gereserveerd Parkeren reserveren door het invullen van het boekingsformulier voor het gewenste parkeerproduct via de Website.

2.2
De Gereserveerd Parkeren boekingen dienen uiterlijk 4 uur vóór de ingangsdatum van de Parkeerperiode te zijn gemaakt.

2.3
De Gereserveerd Parkeren boeking geldt onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de voor het betreffende Gereserveerd Parkeren product toegewezen aantal parkeerplaatsen. Indien de parkeerplaatsen niet (meer) beschikbaar blijken te zijn, zal Schiphol Commercial B.V. de boeking niet accepteren en de Parkeerder daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

2.4
De Parkeerder dient in het boekingsformulier opgave te doen van de ingangsdatum en de einddatum van de Parkeerperiode. Indien de Parkeerder zijn keuze heeft bepaald, wordt daarvan een volledige opgave getoond, vergezeld van een opgave van het verschuldigde Parkeergeld. Vervolgens wordt de Parkeerder gevraagd of hij naar de elektronische betaalfaciliteit wil gaan om het verschuldigde Parkeergeld te betalen. Indien de Parkeerder vervolgens klikt op de knop waarmee de betaling definitief wordt gemaakt en deze algemene voorwaarden zijn geaccepteerd, komt de Eenmalige Parkeerovereenkomst voor het betreffende Gereserveerd Parkeren product met Schiphol Commercial B.V. tot stand, en is de Parkeerder jegens Schiphol Commercial B.V. gebonden aan de door hem gemaakte reservering.

2.5
Na het definitief maken van de reservering of boeking zal Schiphol Commercial B.V. dit bevestigen door middel van een e-mailbericht aan het door de Parkeerder opgegeven e-mailadres. De bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en de inhoud van de Eenmalige Parkeerovereenkomst.

2.6
De Parkeerder kan te allen tijde uiterlijk vierentwintig (24) uur vóór de ingangsdatum van de Parkeerperiode zijn reservering wijzigen via een speciale inlogmodule bij de “Mijn reservering”.

2.7
Bij een Gereserveerd Parkeren boeking kan de Parkeerder ervoor kiezen tegen betaling van een bedrag van € 5,- een annuleringsoptie toe te voegen. Alleen wanneer deze annuleringsoptie is afgenomen kan de Parkeerder de Gereserveerd Parkeren boeking tot aan de start van de Parkeerperiode annuleren, in welk geval de Parkeerder het verschuldigde Parkeergeld terugbetaald krijgt (minus € 5,- voor de annuleringsoptie). Indien de Parkeerder de annuleringsoptie niet heeft afgenomen, ontvangt de Parkeerder in geval van annulering geen restitutie van het verschuldigde Parkeergeld. In geval van wijziging van een Gereserveerd Parkeren boeking conform de in artikel 2.6 gestelde voorwaarden, wordt – indien van toepassing – een hoger tarief in rekening worden gebracht. De tarieven kunnen wijzigen door een gewijzigde datum en/of beschikbaarheid.

2.8
In geval van wijziging van een Gereserveerd Parkeren boeking in strijd met de in artikel 2.6 gestelde voorwaarden, zal geen restitutie van het verschuldigde Parkeergeld plaatsvinden.

2.9
In het geval Schiphol Commercial B.V. om welke reden dan ook genoodzaakt is Parkeerder ondanks Gereserveerd Parkeren door te verwijzen naar een andere Parkeeraccommodatie, zal Schiphol Commercial B.V. de eventuele meerkosten van de andere Parkeeraccommodatie vergoeden. Indien de kosten van de andere Parkeeraccommodatie lager zijn dan door Parkeerder gereserveerde Parkeeraccommodatie, vergoedt Schiphol Commercial B.V. het door Parkeerder te veel betaalde gedeelte. Schiphol Commercial B.V. vergoedt nimmer andere kosten, zoals kosten van vertraging.

Artikel 3 Parkeergeld en betaling

3.1
Parkeerder kan het voor de Gereserveerd Parkeren boeking verschuldigde Parkeergeld voldoen door betaling met een geldige creditcard of via Ideal afhankelijk van het parkeerproduct via de elektronische betaalfaciliteit op de Website. Het accorderen van de betaling in die elektronische betaalfaciliteit houdt een uitdrukkelijke akkoordverklaring van de Parkeerder in om het verschuldigde Parkeergeld van zijn creditcard- of bankrekening af te laten schrijven.

3.2
Indien de betaling met de creditcard of Ideal door de elektronische betaalfaciliteit wordt geweigerd, komt de boeking niet tot stand. De Parkeerder wordt hiervan ofwel direct bij de boeking dan wel kort nadien op de hoogte gesteld.

3.3
Het is niet mogelijk om met een geldige creditcard als inrijsleutel meerdere elkaar overlappende Parkeerperiodes te betalen. De Parkeerder wordt hiervan ofwel direct bij de boeking dan wel kort nadien op de hoogte gesteld.

3.4
Het is niet mogelijk om met een geldige creditcard als inrijsleutel voor meer dan één (1) Motorvoertuig per Parkeerperiode te betalen. De Parkeerder wordt hiervan ofwel direct bij de boeking dan wel kort nadien op de hoogte gesteld.

3.5
De tarieven van Gereserveerd Parkeren zijn o.a. afhankelijk van de bezettingsgraad en de periode, waardoor de tarieven kunnen fluctueren. Het actuele tarief wordt vermeld op de Website nadat de Parkeerperiode en parkeerduur zijn ingevoerd. Het tarief dat geldt op het moment van boeken is zodoende bepalend.

Artikel 4 Parkeren

4.1
Bij Gereserveerd Parkeren kan gekozen worden voor een aantal inrijsleutels waardoor de reservering wordt herkend bij het op/inrijden van de Parkeeraccommodatie, afhankelijk van de Parkeeraccommodatie en/of het parkeerproduct. Deze inrijsleutels zijn: creditcard, kenteken of Priviumpluscard en worden in dit artikel nader toegelicht. In alle gevallen geldt dat er geen kaartje getrokken dient te worden door middel van de kaartknop. Aan de hand van de inrijsleutel zal de reservering herkend worden en wordt automatisch de uitrijkaart gepresenteerd dan wel de slagboom geopend (bij creditcard als inrijsleutel).

4.1.1.
Creditcard: Bij zowel het oprijden als het verlaten van de Parkeeraccommodatie dient de Parkeerder de creditcard waarmee de betaling is gedaan in de daartoe bestemde gleuf van het slagboomsysteem te steken. De kaartgegevens en de betaling worden vervolgens gecontroleerd. Indien de gegevens juist zijn en de betaling verricht is, zal de slagboom omhoog gaan. Indien de reserveringsperiode niet overeenkomt met de parkeerperiode, wordt een langere periode automatisch via de creditcard verrekend.

4.1.2.
Kenteken: Het kenteken wordt automatisch bij oprijden herkend, een uitrijkaart met kenteken wordt gepresenteerd. In het venster verschijnt de tekst: uw reservering is herkend. Bij het verlaten van de Parkeeraccommodatie moet de Parkeerder de uitrijkaart presenteren. Voor P4 Basic Parkeren en Weekend Personeelsparkeren WTC geldt dat Parkeerder alleen door middel van kenteken herkenning de Parkeeraccommodatie kan verlaten. Indien de reserveringsperiode overeenkomt met de parkeerperiode kan de Parkeerder de Parkeeraccommodatie verlaten. Indien dit niet het geval is kan de Parkeerder via de parkeerbeheerders of de betaalautomaten een eventueel langere termijn bijbetalen, dan wel de bijbetaling doen door zijn creditcard na invoeren van de uitrijkaart bij het uitrijden te presenteren.

4.1.3.
PriviumPluscard (kan alleen op de Privium parkeerplaatsen): Bij zowel het oprijden als het verlaten van de Parkeeraccommodatie dient de Parkeerder de PriviumPluscard waarmee de reservering is gedaan in de daartoe bestemde kaartlezer van het slagboomsysteem te steken. De PriviumPluscard wordt bij oprijden herkend alsmede de reservering en de slagboom wordt automatisch geopend. Indien de reserveringsperiode overeenkomt met de parkeerperiode kan de Parkeerder het terrein verlaten door middel van het presenteren van zijn PriviumPluscard. Indien dit niet het geval is, kan de Parkeerder een eventueel langere parkeertermijn bijbetalen door het presenteren van zijn creditcard.

4.2
Het is mogelijk om op een eerdere of latere datum/tijd dan de ingangsdatum van de Parkeerperiode de Parkeeraccommodatie in/op te rijden, alsmede op een eerdere of latere datum/tijd dan de einddatum van de Parkeerperiode de Parkeeraccommodatie te verlaten, onder de volgende voorwaarden:

a. Indien de Parkeerder die een P1 Kort Parkeren, P1 Holiday Parking, P3 Lang Parkeren, P4 Basic Parkeren, Privium 1, P1 Holiday Parking Privium, Privium 3, Privium Excellence en Weekend Personeelsparkeren WTC een boeking heeft gedaan, op een eerdere datum/tijd dan de ingangsdatum/tijd van de Parkeerperiode de Parkeeraccommodatie in/op rijdt, betaalt hij het volledige dan geldende dagtarief over het aantal dagen tot aan de aanvang van de Parkeerperiode. Dit bedrag is ondeelbaar hetgeen betekent dat dit niet wordt opgesplitst naar dagdeel of andere tijdseenheden. Het bedrag dat wegens de overschrijding in rekening wordt gebracht, dient door de Parkeerder afzonderlijk te worden betaald op de in artikel 4.1 beschreven wijze. Voor de overige parkeerproducten geldt dat tot 4 uur voorafgaand aan de reservering kan worden ingereden, waarna de reserveringsperiode ingaat.

b. Indien de Parkeerder die een boeking heeft gedaan, op een latere datum/tijd dan de ingangsdatum/tijd van de Parkeerperiode de Parkeeraccommodatie in/op rijdt, heeft dit geen invloed op de einddatum/tijd van de Parkeerperiode: de einddatum/tijd blijft onveranderd. De Parkeerder heeft voorts geen recht op restitutie van enig deel van de betaalde Parkeergelden.

c. Indien de Parkeerder op een eerdere datum/tijd dan de einddatum/tijd van de Parkeerperiode met zijn Motorvoertuig de Parkeeraccommodatie verlaat, dan eindigt de Parkeerperiode per die datum/tijd waarop de Parkeerder de Parkeeraccommodatie met zijn Motorvoertuig daadwerkelijk verlaat. Het is gedurende de Parkeerperiode dan ook niet mogelijk om tussentijds in en uit te rijden: bij de eerste keer dat de Parkeerder de Parkeeraccommodatie verlaat, eindigt automatisch de Parkeerperiode. De Parkeerder heeft geen recht op restitutie van enig deel van de betaalde Parkeergelden.

d. Indien de Parkeerder op een latere datum/tijd dan de einddatum/tijd van de Parkeerperiode de Parkeeraccommodatie verlaat, wordt hem voor de tijd dat hij de Parkeerperiode overschrijdt, het onderstaande aanvullende bedrag in rekening gebracht. Het bedrag dat wegens de overschrijding in rekening wordt gebracht, dient door de Parkeerder afzonderlijk te worden betaald op de in artikel 4.1 beschreven wijze.

Parkeerproduct Aanvullend bedrag per extra dag of gedeelte daarvan
P3 Lang Parkeren € 10 per dag.
P4 Basic Parkeren € 10 per dag.
P1 Parkeren Het dan geldende reguliere parkeertarief voor P1 Parkeren zoals aangegeven op de Website. Evenals het dan geldende reguliere parkeertarief voor Terminal Parking tot een maximum van 48 uur. Daarna wordt het Overschrijdingstarief van € 100 per dag in rekening gebracht.
Privium 1 Het dan geldende reguliere parkeertarief voor Privium 1 tot een maximum van 72 uur. Daarna wordt het Overschrijdingstarief van € 100 per dag in rekening gebracht.
Privium 3 Het dan geldende reguliere parkeertarief voor Privium 3.
Privium Excellence Het dan geldende reguliere parkeertarief voor Excellence Parking.
Weekend Personeelsparkeren WTC Het dan geldende reguliere parkeertarief voor de WTC garage tot een maximum van 48 uur. Daarna wordt het Overschrijdingstarief van € 100 per dag in rekening gebracht.

e. Indien de Parkeerder op een eerdere datum/tijd dan de ingangsdatum/tijd van de Parkeerperiode de Parkeeraccommodatie in/op rijdt en tevens na de einddatum/tijd van de Parkeerperiode de Parkeeraccommodatie verlaat, dient de Parkeerder over de gehele periode het volledige geldende parkeertarief te voldoen. Het registratiesysteem kan de vooraf opgegeven Parkeerperiode niet herkennen. De Parkeerder kan in dat geval géén beroep doen op verrekening dan wel op restitutie van de te betalen Parkeergelden met de reeds ingevolge art. 4 betaalde Parkeergelden in het kader van de elektronische boeking.

Artikel 5 Persoonsgegevens

5.1
Meer informatie over hoe Schiphol Commercial B.V. omgaat met jouw persoonsgegevens kun je vinden in de Schiphol Privacy Statement.

Artikel 6 Persoonlijke promotiecodes

6.1
Schiphol Commercial B.V. kan aan gebruikers van Gereserveerd Parkeren promotiecodes verstrekken. Het gebruik van promotiecodes is strikt persoonlijk en uitsluitend toegestaan voor het doel waarvoor zij zijn uitgegeven, namelijk het eenmalig verkrijgen van een korting voor een Gereserveerd Parkeren boeking. Bij misbruik van promotiecodes kan de gegeven korting door Schiphol Commercial B.V. worden teruggevorderd.