Ansichtkaarten Pieter Ceizer op Schiphol na security: Actievoorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de tijdelijke actie van Schiphol “Besteed 15 euro of meer en ontvang een set van vier ansichtkaarten”, hierna te noemen “Actie”, ter promotie van de Schiphol (Airside) zomercampagne, georganiseerd door Schiphol Nederland B.V., gevestigd te (1118 CP) Schiphol aan de Evert van de Beekstraat 202), hierna te noemen “Schiphol”.
 2. Elke betalende klant heeft vanaf 9 juli 2021 tot en met 30 september 2021 recht op gratis ansichtkaarten by Pieter Ceizer per transactie van €15,- of meer die besteed wordt bij één van de deelnemende winkels achter security en de paspoortcontrole op Schiphol.
 3. De Actie is niet van toepassing op door de wet uitgesloten productgroepen (tabak, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoed- en strippenkaarten, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.
 4. De Actie is wel geldig in combinatie met de actuele ‘Special Offers’ en zomeraanbiedingen, maar niet met andere acties.
 5. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, hierna te noemen “Deelnemer(s)”.
 6. Door deelname aan de Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.
 7. De Actie loopt van 9 juli tot en met 30 september 2021 (‘’Actieperiode’’).
 8. De Schiphol by Pieter Ceizer ansichtkaarten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Op = op.
 9. Maximaal één set ansichtkaarten per transactie.
 10. Schiphol by Pieter Ceizer ansichtkaarten kunnen niet worden verkocht, geruild of overgedragen en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waarde compensatie.
 11. Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten behoudt Schiphol zich het recht voor om Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Actie.
 12. Schiphol is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van Deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit de Actie.
 13. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Schiphol.
 14. Schiphol behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers. De meest actuele Actievoorwaarden zijn te allen tijde te vinden op www.schiphol.nl/ansichtkaarten.
 15. Geen enkele garantie kan gegeven worden met betrekking tot de correctheid, betrouwbaarheid, wijzigingen of inhoud van de webpagina's van de Actie. Schiphol is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de Actie.
 16. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Schiphol.
 17. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 18. Voor vragen of klachten over de Actie kan met Schiphol contact worden opgenomen via www.schiphol.nl/contact.
 19. De Actie geldt alleen bij Deelnemende Winkels.