Financiële gegevens Schipholfonds : Jaarrekening

De jaarrekening 2016 is in het eerste kwartaal van 2017 opgesteld en is goedgekeurd door een onafhankelijke accountant.

In 2016 hebben wij 103 projecten (mede) mogelijk gemaakt met een bedrag van € 459.182, waarvan 5 bijzondere en 54 donaties in het kader van de speciale jeugdactie. Afgezet tegen de bijdrage van € 500.000 die wij hiervoor van Schiphol Group ontvingen, hebben wij 91,8% kunnen toewijzen aan deze projecten in de omgeving van Schiphol. In 2016 hebben wij in totaal 143 aanvragen en 320 jeugdaanvragen ontvangen. De bestuursleden, met uitzondering van de Royal Schiphol Group afgevaardigde, ontvangen een vaste onkostenvergoeding per opkomst, doch met een vooraf vastgesteld maximum per jaar. De bestuursleden bezoeken reguliere vergaderingen (waar de vele aanvragen en lopende zaken worden beoordeeld). Daarnaast worden er ter voorbereiding van de besluitvorming voor bijzondere aanvragen extra vergaderingen en bezoeken georganiseerd. Ook zijn er altijd bestuursleden aanwezig bij alle uitreikingen van de donaties. Deze vinden bij algemene donaties plaats op de luchthaven en bij bijzondere donaties bij de ontvanger zelf.

Financiële informatie

Stichting het Schipholfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). KvK-nummer: 41226653 RSIN-nummer: 816048769 Rekeningnummer: NL75ABNA0444755462