Nieuws: Schiphol houdt geluidsbelasting binnen de grenzen

In het afgelopen gebruiksjaar 2022 is Schiphol binnen de afgesproken grenswaarden voor geluidsbelasting gebleven. De met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afgesproken vijf maatregelen om het overschrijden van grenswaarden voor geluid te voorkomen zijn succesvol uitgevoerd door Schiphol en LVNL. Dit betekent niet dat je geen geluidshinder kunt ervaren. Het gaat erom dat de afspraken over geluidsbelasting - dus hoeveel geluid is toegestaan – zijn nagekomen. De rapportage waarin Schiphol verantwoording aflegt over de gerealiseerde geluidbelasting op de handhavingspunten is recent ter beoordeling aan de Inspectie voorgelegd.

Gepubliceerd op: 6 december 2022

Geluidsbelasting Schiphol-Oostbaan en Buitenveldertbaan

ILT heeft in juli van dit jaar vijf maatregelen opgelegd, omdat in 2021 de grenswaarde voor geluidsbelasting is overschreden op handhavingspunt 20. Dit handhavingspunt ligt in het verlengde van de Schiphol-Oostbaan en de Buitenveldertbaan. Deze banen zijn tijdens het groot onderhoud aan de Polderbaan in 2021 meer gebruikt. Om te voorkomen dat deze overschrijding opnieuw zou plaatsvinden in 2022 kwam ILT met de volgende maatregelen, waaraan inmiddels is voldaan:

  1. Tot eind september mocht maximaal 86% van de totale geluidsruimte bij handhavingspunt 20 gebruikt worden. De resterende geluidsruimte tot 100% kon dan tussen 1 en 31 oktober gebruikt worden. Uiteindelijk was er op 30 oktober 64,5% van die geluidsruimte gebruikt.
  2. Op 1 augustus hebben Schiphol en LVNL een beheersplan ingediend bij ILT ter preventie van nieuwe overschrijdingen.
  3. Dit beheersplan is ook uitgevoerd in de praktijk. Hiervoor is wekelijks handhavingspunt 20 gemonitord en er lag een draaiboek klaar om operationeel in te grijpen indien dat nodig was.
  4. Vanaf september is er tweewekelijks gerapporteerd aan ILT over gebruik van beschikbare geluidsruimte van handhavingspunt 20.
  5. Schiphol heeft bij ILT aangeven hoe het onderhoud van start- en landingsbanen in combinatie met het gebruik van de geluidsruimte onderdeel is gemaakt van de kwaliteitsmanagementsystemen van de luchthaven.

Geen overschrijdingen in gebruiksjaar 2022

Op 31 oktober 2022 eindigde het gebruiksjaar 2022. In de verantwoordingsrapportage over het afgelopen gebruiksjaar hebben we geconstateerd dat er ook geen overschrijdingen in andere handhavingspunten dan punt 20. zijn vastgesteld. Uiteindelijk is de geluidsruimte van handhavingspunt 20 voor 67,4% gebruikt. Daarnaast was de hoogste geluidsbelasting aan het einde van gebruiksjaar 2022 bij handhavingspunt 25 ten zuidoosten van de Aalsmeerbaan. Hier werd 88,6% van de geluidsruimte gebruikt.

Lees meer over geluidsnormen op ilent.nl