Nieuws: Minister verleent Schiphol natuurvergunning

De minister voor Natuur en Stikstof heeft Schiphol een natuurvergunning verleend. Een belangrijk moment, omdat we hiermee voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. We leggen je graag uit waarom dit belangrijk is en hoe deze vergunning ons helpt op onze route naar een stiller, schoner en beter Schiphol.

Gepubliceerd op: 26 september 2023

Een natuurvergunning, waarom moest dat ook alweer?

Sinds 2017 is in Nederland de Wet natuurbescherming van kracht. Hierin is de bescherming van natuurgebieden, dier- en plantensoorten en bos geregeld. Om aan deze wet te voldoen, hebben we als luchthaven op 1 oktober 2020 een aanvraag gedaan voor een natuurvergunning.

Om de natuur te beschermen, worden er onder meer grenzen gesteld aan de uitstoot van stikstof en de neerslag ervan op natuurgebieden, die we ook wel Natura2000-gebieden noemen. De afgelopen jaren is er in Nederland veel te doen geweest over de regelgeving rondom stikstof en de gevolgen daarvan. Ook Schiphol kreeg ermee te maken toen in december 2021 bleek dat we, om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen, de stikstofuitstoot moesten terugbrengen.

Hoe heeft Schiphol dat gedaan?

Allereerst hebben we naar onszelf gekeken. Onder meer door het elektrificeren van grondmaterieel, het gebruik van elektrische ground power units en walstroom voor vliegtuigen hebben we geprobeerd de uitstoot van stikstof terug te brengen. Daarnaast betalen luchtvaartmaatschappijen sinds 2022 meer havengelden als ze met een toestel naar Schiphol komen dat veel stikstof uitstoot.

Een andere manier om te voldoen aan de regels rondom stikstof is ‘extern salderen’. In de praktijk betekent dit in ons geval dat twaalf veehouders vrijwillig hun stikstofrechten aan ons hebben verkocht.

Er staan 500.000 vluchten in de vergunning. Gaan jullie dan niet meer krimpen?

In de natuurvergunning staat een maximum van 500.000 vluchten. De reden hiervoor is dat we op het moment dat we onze vergunningaanvraag indienden, nog uitgingen van een maximaal aantal van 500.000 vluchten. Inmiddels heeft het kabinet kenbaar gemaakt het aantal vluchten te willen beperken.

Daarom heeft de minister in de vergunning rekening gehouden met de plannen om het aantal vluchten op Schiphol terug te brengen. Het kabinet blijft via de Balanced Approach-procedure en de experimenteerregeling stappen zetten naar minder vluchten op Schiphol. Wij staan achter het uitgangspunt om de hinder voor omwonenden te verminderen maar we pleiten daarbij wel voor een echt vernieuwende aanpak. Een nieuw stelsel met duidelijke geluids- en milieugrenzen waarbij de luchtvaart bewezen schoner en stiller wordt.

Kan de minister deze beslissing wel nemen met de verkiezingen voor de deur?

De minister vindt van wel. Ze is, ondanks de naderende Tweede Kamerverkiezingen, als bevoegd gezag naar eigen zeggen gebonden aan de geldende procedures. Die zijn volgens haar correct en volledig doorlopen.

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister daarom dat het hier om de uitvoering van bestaand beleid gaat wat los staat van politieke afwegingen of politieke besluitvorming. Bovendien vindt ze het belangrijk dat we als luchthaven voldoen aan de wetten en regels en dat we duidelijkheid krijgen over de door ons ingediende aanvraag.

En nu?

Zoals gezegd is dit een belangrijk moment voor ons. Ook in de toekomst willen we Nederland blijven verbinden met de wereld, maar we realiseren ons dat dat op een stillere, schonere en betere manier moet. De natuurvergunning laat nu zien dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en dat biedt zekerheid voor onze omgeving en voor de luchtvaartsector. Nu we over een natuurvergunning beschikken, is de weg vrij om verder te werken aan een nieuw luchthavenverkeersbesluit met daarin harde milieu- en geluidsgrenzen voor de luchtvaart. Benieuwd wat we nog meer willen doen voor een stiller, schoner en beter Schiphol? Je leest het in ons 8-puntenplan.