Vouchers Evenementen: Algemene Voorwaarden

Hieronder de Algemene Voorwaarden geldend bij voucher orders ten behoeve van Evenementen. Schiphol Nederland BV (SNBV) behoudt zich het recht deze voorwaarden aan te passen. Wederpartij wordt vooraf op de hoogte gesteld van wijzigingen.

Artikel 1: Orders

1.1 Ondertekening van het registratieformulier verplicht wederpartij niet tot het plaatsen van order(s).

1.2 Het plaatsen van een voucher-order(s) kan alleen via het webformulier en onder vermelding van het debiteurnummer van Wederpartij wat verstrekt is na verwerking van het Registratieformulier Schiphol Parking Vouchers.

Artikel 2: Facturatie

2.1 SNBV stuurt Wederpartij na ontvangst van een voucher-order(s), een factuur met bijlage. Deze factuur wordt binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum geïncasseerd door middel van automatische incasso of dient binnen gestelde termijn door Wederpartij te worden voldaan middels een overschrijving.

2.2 Indien in geval van automatische incasso Wederpartij niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens SNBV voldoet en/of de incasso storneert, indien de factuur niet wordt geïncasseerd of het niet mogelijk is deze te incasseren, dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum alsnog op een andere wijze te zijn voldaan.

2.3 Door het door Wederpartij niet voldoen aan haar betalingsverplichting, behoudt SNBV zicht het recht voor om de aan Wederpartij verstrekte vouchers ongeldig te maken en/of nog uit te leveren vouchers op te schorten tot de dag van de algehele voldoening. Tevens behoudt SNBV zich het recht voor wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag opvolgend op het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van de algehele voldoening. Deze rechten van SNBV gelden onverminderd haar overige rechten, waaronder haar recht op nakoming of schadevergoeding.

2.4 Opdrachtgever kan overgebleven vouchers niet retourneren aan SNBV. Deze parkeerkaarten worden door SNBV niet gerestitueerd aan opdrachtgever.

2.5 Indien de orderwaarde van de bestelde parkeerkaarten onder €1000,00 (ex BTW) uitkomt, brengt SNBV €15,00 (ex BTW) aan administratiekosten in rekening.

Artikel 3: Gebruik parkeeraccomodaties

3.1 Wederpartij verbindt zich Parkeerders die gebruik maken van de door haar beschikbaar gestelde vouchers te instrueren over onderstaande gebruiksvoorwaarden voor de parkeeraccomodaties en hen op naleving daarvan te wijzen.

3.2 Op de parkeeraccommodaties dient de Parkeerder zich te houden aan alle bepalingen uit de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen.

3.3 Parkeerder is verplicht alle aanwijzingen op te volgen van het personeel van SNBV of door SNBV aangewezen personen.

3.4 Parkeerder dient zich zodanig te gedragen dat het overige verkeer in en/of bij de parkeeraccommodaties niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

3.5 Parkeren is alleen toegestaan in de aangewezen parkeervakken. Staat een voertuig niet correct geparkeerd, dan heeft Schiphol Nederland BV het recht om dit te verplaatsen en de geldende wegsleepvergoeding op parkeerder te verhalen.

3.6 Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, binnen te rijden of op te rijden;

3.7 Het is niet toegestaan in de parkeeraccommodaties te roken of open vuur te maken;

3.8 Het is niet toegestaan explosieve, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de parkeeraccommodaties te brengen dan wel binnen te hebben, met uitzondering van motorbrandstof in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het Motorvoertuig;

3.9 Het is niet toegestaan afval in de parkeeraccommodaties achter te laten, met uitzondering van het klein afval, dat in de daarvoor bestemde bakken dient te worden gedeponeerd.

Artikel 4: Overige voorwaarden

4.1 Schiphol Nederland BV heeft het recht om geparkeerde voertuigen om operationele, bedrijfsmatige of veiligheidsredenen te verslepen. Eventuele kosten hiervan zijn voor rekening van Schiphol Nederland BV.

4.2 Schiphol Nederland BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade of diefstal - in welke vorm ook - van voertuigen op het terrein. Hetzelfde geldt voor diefstal van spullen uit geparkeerde voertuigen. Bovendien is het tegenover keycardhouders niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken door handelen of nalaten van anderen, of die nu bevoegd of onbevoegd aanwezig zijn op een Parkeeraccommodatie.