Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Privacy Policy

Schiphol Nederland B.V. (Schiphol) opereert met inachtneming van haar kernwaarden efficiënt, gastvrij, inspirerend, duurzaam en betrouwbaar. Schiphol hecht er veel waarde aan dat u zich welkom voelt op Schiphol en dat daarbij op een betrouwbare en duurzame manier wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Toepassing

Schiphol wil door middel van deze Privacy Statement zo transparant mogelijk zijn over hoe Schiphol omgaat met uw persoonsgegevens en voor welke doelen die gegevens worden verwerkt. Deze Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van uw persoonsgegevens door of uit naam van Schiphol en haar dochterondernemingen op de locatie Schiphol (Schiphol Real Estate B.V. en Schiphol Telematics B.V.).
Deze Privacy Statement is van toepassing op de volgende personen:

  • Personen die gebruik maken van producten of diensten die, al dan niet door derden, via de website van Schiphol worden aangeboden (bijvoorbeeld vluchten, vakanties en parkeren).•    Personen die zich inschrijven om informatie te ontvangen van Schiphol, bijvoorbeeld nieuwsbrieven.
  • Mensen die feedback aan ons geven via onze websites of social media kanalen.
  • Bezoekers van onze website.
  • Gebruikers van onze app.
  • Reizigers en overige bezoekers van de luchthaven Schiphol.

Deze Privacy Statement geldt niet voor gegevensverwerkingen van derden op Schiphol, zoals luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren, huurders, beveiligingsbedrijven en de Koninklijke Marechaussee. Schiphol heeft geen toegang tot of inzage in die gegevensverwerkingen en is daarvoor niet de verantwoordelijke.

Verwerken van persoonsgegevens


Schiphol heeft, in het kader van haar activiteiten, in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens nodig zoals uw naam, (e-mail)adres en eventuele andere noodzakelijke gegevens. Schiphol verwerkt uw persoonsgegevens in zulke gevallen voor communicatie, voor het doen van een boeking en/of voor betaling of afhandeling van een klacht. De verwerkingen van persoonsgegevens worden gedaan op basis van grondslagen als genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), die de taak van het Autoriteit Persoonsgegevens binnen Schiphol waarneemt, controleert of de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp worden verwerkt.

Voor welke doeleinden verwerkt Schiphol uw gegevens?

Voorafgaand aan de verwerking wordt door Schiphol het doel van de verwerking vastgesteld.
De doelen waarvoor Schiphol persoonsgegevens verwerkt zijn:

1.    Uitvoering wettelijke regelingen en taken in het publiek belang


a.    Uitvoeren van wettelijke regelingen. Er is een aantal wettelijke verplichtingen waarvoor het nodig is om persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan de regeling. Hierbij kan gedacht worden aan voorvalregistratie op het gebied van Arbo en veiligheid en registraties in het kader van de beveiliging burgerluchtvaart.

Derden op de luchthaven verwerken ook persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld winkeliers bij het scannen van uw boarding pass. De winkelier heeft de wettelijke verplichting om het onderscheid tussen belaste en onbelaste verkopen te registreren. Het onderscheid is gebaseerd op de reisbestemming: binnen of buiten de EU. Daarnaast moet worden vastgesteld of de koper inderdaad een reiziger is, en niet iemand die op Schiphol werkt. Voor die groep gelden de voordelen namelijk niet.

b.    Waarborgen van de veiligheid. De veiligheid van alle bezoekers en medewerkers van Schiphol is voor ons van groot belang. Persoonsgegevens die voor dit doel kunnen worden verwerkt zijn bijvoorbeeld camerabeelden.

c.    Beveiliging burgerluchtvaart. Sinds 1 april 2003 is Schiphol door de overheid belast met de uitvoering van de preventieve securitycontrole (veiligheidscontrole) van passagiers en bagage in de terminal. De uitvoering van deze taken heeft Schiphol uitbesteed aan beveiligingsbedrijven. De eindverantwoordelijkheid hiervoor berust bij de minister van Veiligheid & Justitie en de Koninklijke Marechaussee. In het kader van de aan Schiphol opgedragen taak als exploitant van de luchthaven, verwerkt Schiphol persoonsgegevens ten behoeve van de beveiliging van de burgerluchtvaart. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verwerkt voor toegangscontrole van personeel werkzaam op Schiphol. Daarnaast maakt Schiphol gebruik van beveiligingscamera’s in de terminal. Tevens verwerkt Schiphol in dit kader boarding pass gegevens die verstrekt worden bij de security doorgangen (Self Service Boarding Pass controle).

2.    Leveren van diensten of producten aan klanten en reizigers

a.    Voor het uitvoeren van overeenkomsten die Schiphol via haar website sluit, gebruikt Schiphol persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld gegevens benodigd voor boeking en betaling van een reis via reisbureau Schiphol.nl of parkeerruimte op Schiphol. Daarnaast verwerkt Schiphol de gegevens van Privium leden die nodig zijn voor de uitvoering van de Privium diensten.

b.    Voor het uitvoeren van overeenkomsten met luchtvaartmaatschappijen en afhandelaren, verwerkt Schiphol in opdracht van deze partijen, als bewerker, persoonsgegevens van reizigers. Deze gegevens heeft Schiphol nodig om het vertrekken, aankomen, of overstappen op Schiphol mogelijk te maken voor de reiziger. Voorbeelden van gegevens die Schiphol hiervoor verwerkt zijn naam en vluchtnummer voor het transporteren en routeren van bagage van reizigers en ten behoeve van het optimaliseren van het boardingproces (Self Service Boarding).

c.    Schiphol Telematics B.V. levert telecommunicatiediensten op de luchthaven. Voor meer informatie over het privacybeleid van Schiphol Telematics.


3.    Optimaliseren en analyseren van bedrijfsprocessen.

Schiphol verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de optimale uitvoering van haar bedrijfsprocessen, zoals het bagageproces en het passagiersproces. Om daarnaast meer inzicht te krijgen in uw reiservaringen op Schiphol (om mogelijkerwijs uw reiservaring te optimaliseren), verwerkt Schiphol voor analysedoeleinden gegevens over uw ‘passenger journey’ op Schiphol. Bent u op het Schipholterrein? Dan kunnen uw persoonsgegevens voor dit doeleinde worden verwerkt.

Om uw reis via Schiphol zo aangenaam mogelijk te maken, meten we het aantal reizigers zodat we u kunnen vertellen wat de verwachte drukte is en de wachttijden zijn. In de terminal werken we daarom met een WiFi- en Bluetooth-tracking systeem. Uiteraard kunt u er altijd voor kiezen om uw Wifi- en Bluetooth uit te zetten. Schiphol gebruikt sensoren om Bluetooth en WiFi-signalen op te sporen. Een apparaat (mobiele telefoon, laptop, etc.) kan herkend worden aan het zogenaamde unieke ‘MAC-adres’. Dit MAC-adres linkt niet naar individuele gebruikersdata. Persoonlijke informatie wordt niet vrij gegeven. Een gedetailleerde technische beschrijving van de maatregelen die Schiphol neemt om uw privacy te waarborgen, kunt u hier vinden (Engelstalig):

4.    Exploitatie van Schiphol online diensten zoals website, app en social media.

a.    Op de website van Schiphol worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s, bijgehouden zonder dat daarbij bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de onze website zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te kunnen passen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Schiphol haar dienstverlening via de website aan u verder optimaliseren.

b.    Als u zich inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief geeft u daarmee toestemming aan ons om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen en enquêtes. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden via de link onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.

c.    De webserver van Schiphol verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres. Wij gebruiken IP-adressen om de website te beheren en zo relevant mogelijk te maken.

d.    Tijdens het bezoek aan de Schiphol website worden cookies aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert. Schiphol gebruikt functionele cookies om de website optimaal te laten functioneren en zo relevant mogelijk te maken. Functionele cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.


e.    Social media. Op onze social media kanalen vindt u actualiteiten, informatie, aanbiedingen en wetenswaardigheden over Schiphol. Via deze kanalen komt u gemakkelijk in contact met Schiphol en kunt u deelnemen aan discussies, reageren op geplaatste content of op een andere manier in actie te komen. Graag wisselen we met u van gedachten en ontvangen we uw mening over (de diensten van) Schiphol. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren. Wij vragen u om publiekelijk geen privacy gevoelige informatie van uzelf of anderen (zoals emailadres, naam, adres, telefoonnummer) op deze kanalen te plaatsen, maar om uw gegevens eventueel via een privébericht met ons te delen.  Schiphol zal de door u gedeelde gegevens enkel gebruiken om uw vraag te beantwoorden en om haar klantenservice te verbeteren. Publiekelijk gedeelde privacy gevoelige gegevens kunnen door Schiphol worden verwijderd.


f.    Via de Schipholwebsite is het mogelijk om door te klikken naar websites van andere partijen. Schiphol kan geen verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens door deze andere partijen. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze andere partijen zorgvuldig te lezen. De voorwaarden op die websites kunnen afwijken van die van Schiphol.

g.    Schiphol biedt diensten aan via de Schiphol app. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens via deze app [link naar privacy statement Schiphol app].


Bescherming van de gegevens

Schiphol doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Alle medewerkers van Schiphol die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de eerder genoemde doeleinden. Met de partners van Schiphol welke (een deel van) de uitvoering van bepaalde diensten voor hun rekening nemen, is Schiphol in een bewerkersovereenkomst overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en de voorschriften van de Wbp in acht nemen. 

Uw gegevens

Schiphol zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden verwerkt juist en nauwkeurig zijn. Daarnaast zal Schiphol niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is. Daarnaast worden persoonsgegevens van betrokkenen binnen Schiphol niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verder worden verwerkt. Voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens is en wordt telkens een passende bewaartermijn vastgesteld door Schiphol.

Uw rechten

Indien u wilt weten welke gegevens Schiphol van u heeft en voor welke doeleinden deze worden verwerkt, uw persoonsgegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kunt u om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken. Ook heeft u de mogelijkheid in verzet te gaan tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door een e-mailbericht te sturen naar privacy@schiphol.nl.

Ontvangers van uw gegevens

De volgende personen en/of instanties kunnen uw persoonsgegevens ontvangen
(a)    Diegenen binnen Schiphol die belast zijn met of leiding geven aan taken op het gebied van de verwerking van uw persoonsgegevens of diegenen die daarbij betrokken zijn;
(b)    (Sub)bewerkers die door Schiphol worden ingeschakeld om bepaalde taken m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren;
(c)    De Koninklijke Marechaussee voor zover dat in het kader van de automatische grenspassage nodig is voor het vervullen van haar taak;
(d)    Overheidsinstanties, zoals politie en justitie, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU

Schiphol geeft in bepaalde gevallen persoonsgegevens door naar landen buiten de EU, maar zorgt er daarbij voor dat dit conform wettelijke voorschriften gebeurt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de EU model contractvoorwaarden.

Openbaar register
De FG houdt een openbaar register bij van de verwerkingen van Schiphol.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacy statement of klachten heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@schiphol.nl.

Wijzigingen

Schiphol behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar privacybeleid aan te passen. Wij raden u daarom aan regelmatig de meest recente versie van de Schiphol Privacy Policy (zoals opgenomen in de Privacy Statement) te controleren. U kunt deze vinden op onze website.

Deze versie is opgesteld op 24 maart 2016.


Schiphol Nederland B.V.