Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Tafel van Alders

Schiphol neemt sinds de oprichting in 2006 deel aan de Tafel van Alders.

De Tafel van Alders is een overlegtafel onder voorzitterschap van de voormalig Commissaris van de Koningin van Groningen, de heer Hans Alders. Het doel is om het kabinet te adviseren over de balans tussen de groei van de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de omgeving voor de middellange termijn (2020). Vertegenwoordigers van omwonenden via de CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol) en de VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms), lokale en regionale bestuurders, het Rijk en de luchtvaartpartijen werken aan deze Tafel samen aan oplossingen.

De Tafel van Alders heeft adviezen uitgebracht over de ontwikkeling van Schiphol op de korte (2010) - en op de middellange termijn (2020). Eén advies betreft de start van een experiment met een nieuw Normen- en Handhavingsstelsel per 1 november 2010. Meer informatie over dit experiment is te vinden op de website van de Alderstafel. Afspraken die aan de Alderstafel zijn gemaakt zijn onder andere vastgelegd in drie convenanten. 

Convenant Hinderbeperking en Ontwikkeling Schiphol Middellange Termijn
In dit convenant zijn afspraken gemaakt om de hinder van het vliegverkeer van en naar Schiphol zoveel mogelijk te beperken. Maatregelen die hieronder vallen betreffen onder meer de begrenzing van het totaalvolume aan vliegtuigbewegingen tot 2020 en de uitvoering van experimenten met vaste naderingsroutes in combinatie met glijvluchten (Continuous Descent Approaches)

Alternatief pakket maatregelen Continuous Descent Approach (CDA's)
Aan de Alderstafel van 9 november 2012 is overeenstemming bereikt over een alternatief pakket aan maatregelen. De uitwerking van CDA’s is op niet geringe problemen gestuit. De voorstellen waren schadelijk voor het netwerk of de operatie, of hadden negatieve effecten voor de omgeving. De belangrijkste elementen uit het compensatievoorstel zijn het uitbreiden van de uitvoering van CDA’s tussen 22.30 en 23.00 uur, het starten met het beperkt invoeren van CDA’s op één landingsbaan overdag en het terugbrengen van de maximaal toegestane capaciteit in de nacht. Het alternatieve pakket is tijdelijk van aard. Dit betekent dat het blijft gelden, totdat dezelfde hinderbeperking bereikt kan worden door de verdere ontwikkeling en invoer van CDA’s.

Convenant Omgevingskwaliteit
De provincie, het Rijk en Schiphol hebben samen € 30 miljoen Euro beschikbaar gesteld aan de Stichting Leefomgeving Schiphol. De Stichting richt zich op het verbeteren van de leefomgeving in woongebieden waar de hinder niet weggenomen kan worden met hinderbeperkende maatregelen. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de isolatie van huizen, voor compensatieregelingen en voor gebiedsgerichte projecten.

Convenant Behoud en Versterking Mainportfunctie en Netwerkkwaliteit 
Schiphol is een mainport, een belangrijk knooppunt waarvoor het netwerk van verbindingen van groot belang is. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd over het behouden en versterken van het mainportgebonden verkeer voor Schiphol. Er zijn ook afspraken gemaakt over het uitfaseren van lawaaiige vliegtuigen.

Kijk voor meer informatie op www.alderstafel.nl