Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Omgevingsraad Schiphol

Sinds januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het gezamenlijk overleg waarin alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).

Waarom de Omgevingsraad Schiphol?
De luchthaven Schiphol, het hoogwaardige netwerk dat door KLM, haar partners en andere airlines wordt aangeboden, en de omliggende aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam zijn samen uitgegroeid tot de Mainport Schiphol. Die is dan ook méér dan een luchthaven met een wereldwijd netwerk. De mainport functioneert als een geheel van elkaar versterkende bedrijven en activiteiten. Samen zorgen zij ervoor dat er een internationaal en multimodaal knooppunt ontstaat van stromen mensen, goederen, informatie, innovatie, kennis en cultuur. De activiteiten op Schiphol zijn een belangrijke motor voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven is een goede balans tussen luchtvaart en kwaliteit van de leefomgeving van groot belang. De Omgevingsraad Schiphol is de plek waar alle partijen en vraagstukken bij elkaar komen om over deze balans te onderhandelen, informeren en consulteren.

Hoe ziet de Omgevingsraad Schiphol eruit?
De Omgevingsraad Schiphol bestaat uit een College van Advies en een Regioforum. Deze twee organen hebben elk een eigen taak en werkprogramma. Het College van Advies en het Regioforum staan onder leiding van één voorzitter. Het hoofddoel van het College van Advies is onderhandeling en advisering over de strategische kaders van de ontwikkeling van Schiphol en omgeving. De focus bij het Regioforum ligt vooral op de informatievoorziening en de bredere dialoog over de ontwikkelingen in de omgeving van Schiphol. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Omgevingsraad Schiphol via www.omgevingsraadschiphol.nl.

Wat is tot nu toe de opbrengst van de Omgevingsraad voor de omgeving?
Advies vervroegen nachtprocedures
Op 16 april 2015 heeft de Omgevingsraad Schiphol geadviseerd de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures voor een half uur vroeger op de avond (vanaf 22:30) toe te passen. Op 10 juli 2015 heeft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) besloten het advies over te nemen en het experiment, dat in 2013 is gestart, definitief vast te leggen in het Luchthavenverkeerbesluit (LVB).
Welke adviezen heeft de Alderstafel uitgebracht?

Schiphol neemt sinds de oprichting in 2006 deel aan de Alderstafel. Het doel is om het kabinet te adviseren over de balans tussen de groei van de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de omgeving voor de middellange termijn (2020). Dit overleg is weliswaar van naam gewijzigd in College van Advies, maar de eerder gemaakte afspraken aan de Alderstafel gelden nog wel. De Tafel van Alders heeft adviezen uitgebracht over de ontwikkeling van Schiphol op de korte (2010) - en op de middellange termijn (2020). Eén advies betreft de start van een experiment met een nieuw Normen- en Handhavingsstelsel per 1 november 2010.

Afspraken die aan de Alderstafel zijn gemaakt, zijn onder andere vastgelegd in drie convenanten.

Convenant Hinderbeperking en Ontwikkeling Schiphol Middellange Termijn
In dit convenant zijn afspraken gemaakt om de hinder van het vliegverkeer van en naar Schiphol zoveel mogelijk te beperken. Maatregelen die hieronder vallen betreffen onder meer de begrenzing van het totaalvolume aan vliegtuigbewegingen tot 2020 en de uitvoering van experimenten met vaste naderingsroutes in combinatie met glijvluchten (Continuous Descent Approaches).

Convenant Omgevingskwaliteit
De provincie, het Rijk en Schiphol hebben in 2008 samen € 30 miljoen Euro beschikbaar gesteld aan de Stichting Leefomgeving Schiphol. De Stichting richt zich op het verbeteren van de leefomgeving in woongebieden waar de hinder niet weggenomen kan worden met hinderbeperkende maatregelen. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de isolatie van huizen, voor compensatieregelingen en voor gebiedsgerichte projecten. In 2013 is in het advies over het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel opnieuw €30 miljoen Euro toegezegd voor een tweede tranche.

Convenant Behoud en Versterking Mainportfunctie en Netwerkkwaliteit 
Schiphol is een mainport, een belangrijk knooppunt waarvoor het netwerk van verbindingen van groot belang is. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd over het behouden en versterken van het mainportgebonden verkeer voor Schiphol. Er zijn ook afspraken gemaakt over het uitfaseren van lawaaiige vliegtuigen.

Meer informatie over de eerder uitgebrachte adviezen van de Alderstafel staat op http://www.omgevingsraadschiphol.nl/adviezen-alderstafel/.