Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

College van Advies & Regioforum

De Omgevingsraad Schiphol is de plek waar alle partijen en vraagstukken bij elkaar komen om over deze balans te onderhandelen, informeren en consulteren. De Omgevingsraad Schiphol bestaat uit een College van Advies en een Regioforum. Deze twee organen hebben elk een eigen taak en werkprogramma.

College van Advies
Het College van Advies is een adviesorgaan voor de bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Verder kunnen alle partijen aan tafel zelf ook onderwerpen agenderen en adviesaanvragen indienen. Het College van Advies heeft een permanent karakter en zal ongeveer vier keer per jaar bijeenkomen. Het College van Advies richt zich op vraagstukken van ruimtelijk beleid, infrastructuur en regionaal economisch beleid, voor zover die betrekking hebben op de ontwikkeling van Schiphol en haar omgeving.

In het College van Advies zitten de volgende partijen aan tafel:

 • Een delegatie van het Rijk
 • Een delegatie van de Bestuurlijke Regie Schiphol (6)
 • Een delegatie van bewoners (3)
 • Namens de luchtvaartsector KLM, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Schiphol en de Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN) (4)
 • VNO-NCW West als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en de Milieufederatie Noord-Holland als vertegenwoordiger van de milieuorganisaties (2)

De partijen functioneren in het College van Advies met ruggespraak van hun achterbannen. Deelnemers aan het College van Advies worden ieder door hun eigen delegatie aangewezen en leggen ook via de eigen geleding verantwoording af van de in het College van Advies ingenomen posities.

Een overzicht van de vertegenwoordigers die bij het College van Advies aan tafel zitten staat op http://www.omgevingsraadschiphol.nl/partner-type/college-van-advies/

Regioforum
Het Regioforum is de plek waar partijen bij elkaar komen om elkaar te informeren en om de dialoog aan te gaan over de ontwikkelingen in de omgeving van Schiphol. Waar het College van Advies vooral bedoeld is voor onderhandeling en advies over de strategische kaders, gaat het in het Regioforum om de dialoog over de lopende zaken voor wat betreft de operatie van de luchthaven (o.a. hinderbeperking) en de ruimtelijk economische ontwikkeling van de regio. Daarnaast is er nadrukkelijk aandacht voor brede consultatie van kennis en ideeën in de omgeving. Dit gebeurt via verschillende vormen van overleg: (kennis)bijeenkomsten, workshops, werkbezoeken en online discussies.

Welke partijen zitten aan tafel in het Regioforum?

 • Vertegenwoordigers van de luchtvaartsector (Schiphol, LVNL, KLM en Board of Airline Representatives In the Netherlands);
 • Vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland;
 • Negen vertegenwoordigers van negen clusters van gemeenten, die geheel of gedeeltelijk liggen binnen de 48 dB(A) Lden-contour gebaseerd op 510.000 vliegtuigbewegingen per jaar;
 • Tien bewonersvertegenwoordigers van vijf geografisch afgebakende clusters die eveneens geheel of gedeeltelijk zijn gelegen binnen de 48 dB(A) Lden-contour gebaseerd op 510.000 vliegtuigbewegingen;
 • Een vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
 • VNO-NCW West als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en de Milieufederatie Noord-Holland als vertegenwoordiger van de milieuorganisaties.
Een overzicht van de vertegenwoordigers die bij het Regioforum aan tafel zitten staat op http://www.omgevingsraadschiphol.nl/partner-type/regioforum/