Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Voorwaarden en benodigde gegevens

Het Schipholfonds kent financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk (rechtspersonen, veelal stichtingen en verenigingen) die:

• Statutair gevestigd zijn in Nederland;
Actief zijn op het gebied van sport en bewegen;
• Een aanvraag indienen voor een activiteit, project of roerende zaak binnen het werkgebied van het Schipholfonds;
• Aantoonbaar kunnen maken in een financieel verslag dat de donatie 100% ten goede komt aan het doel van het project, de activiteit of roerende zaak;
• De afgelopen 36 maanden geen donatie hebben ontvangen van het Schipholfonds.

Voor het indienen van een aanvraag stuurt u de volgende formulieren en stukken per post naar het secretariaat:

• Volledig ingevuld aanvraagformulier;
• beschrijving van het project;
• begroting en financieringsplan van het project;
• de aan uw instelling uitgebrachte offerte(s) t.b.v. het project;
• uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar;
• actuele statuten met handtekening van de notaris;
• een kopie van de beschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de belastingdienst (indien van toepassing)
• meest recente jaarstukken, balans, of jaarverslag van de instelling
LET OP: wanneer uw aanvraag niet compleet is, wordt deze niet in behandeling genomen!

Het Schipholfonds ondersteunt niet alle onderdelen en projecten op het gebied van sport en bewegen.

Niet in aanmerking komen:

• Passief bewegen, zoals denksporten (b.v. bridge, dammen), maar ook sjoelen, biljarten, tuinieren, wandelen, vervoer van mensen, e.d.
• Projecten waarbij bewegen/sport niet de hoofdzaak is, zoals musicals, muziek maken, feestweek, e.d.
• Materialen voor reddingsbrigades en EHBO, e.d.
• Kosten voor kortdurende projecten zoals toernooien, jubilea, trainingskampen, nationale feestdagen.
• Kostenposten die niet duurzaam zijn en niet direct bijdragen aan sport en bewegen zoals huur locatie, huur attributen, vergoedingen, publiciteit, organisatie, drukwerk, reis- en verblijfkosten, boeken, films, promotie, e.d.

Projecten met een specifiek karakter:
• cultuur en welzijn
• religieus;
• politiek;
• ondersteuning individuen.

Projecten die:
• al gerealiseerd zijn vóór de datum waarop de aanvraag wordt behandeld;
• fondsen werven voor derden;
• deels of geheel buiten het werkgebied plaatsvinden;
• nog opgestart moeten worden;
• niet toegankelijk zijn voor anderen (b.v. een peuterspeelzaal met een afgesloten speelplein);
• eigendom worden van een andere instelling.

Projecten op het gebied van onroerend goed en grondbewerking:
• Bouwen, renoveren, inrichten van onroerend goed met uitzondering van sportvelden.
• Grondwerkzaamheden zoals leidingen, wegen, overkappingen, verplaatsen van grond, terras, e.d.

Projecten met betrekking tot instandhouding:
• Kosten lidmaatschap bond of vereniging.
• Huur- en overhead kosten.
• Bezuinigingsmaatregelen.
• (Club)kleding.
• Computers en computerprogramma’s.

Projecten van (lokale) overheid of soortgelijke instellingen:
• Dorpshuizen, tenzij gewaarmerkt als niet commerciële instelling.
• Vereniging van eigenaren.
• Woongemeenschap.
• Bewonersvereniging.
• Koepelorganisaties.

Let op: voor zorginstellingen geldt dat aanvragen met betrekking tot sport en bewegen alleen behandeld kunnen worden als aan de volgende criteria wordt voldaan:
1. De aanvraag valt buiten de kerntaak van de organisatie.
2. Het project is voor een breed publiek toegankelijk.
3. Er zijn veel vrijwilligers betrokken.

Aanvraagformulieren
Contactgegevens

Stichting het Schipholfonds
Postbus 112
1390 AC  Abcoude
Telefoon: 06 4619 8818
info@schipholfonds.nl

Twitter: @Schipholfonds
Facebook