Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Voorwaarden en benodigde gegevens


Het Schipholfonds kent financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk (rechtspersonen, veelal stichtingen en verenigingen) die:

 • Statutair gevestigd zijn in Nederland;
 • Actief zijn op het gebied van fysiek bewegen;
 • Een aanvraag indienen voor een activiteit, project of roerende zaak in het werkgebied van het Schipholfonds;
 • Aantoonbaar kunnen maken in een financieel verslag dat de donatie 100% ten goede komt aan het doel van het project, de activiteit of roerende zaak;
 • De afgelopen 36 maanden geen donatie hebben ontvangen van het Schipholfonds.

Voor het indienen van een aanvraag stuurt u de volgende formulieren en stukken per post naar het secretariaat:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • beschrijving van het project;
 • begroting en financieringsplan van het project;
 • de aan uw instelling uitgebrachte offerte(s) t.b.v. het project;
 • uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar;
 • actuele statuten met handtekening van de notaris;
 • een kopie van de beschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de belastingdienst (indien van toepassing)
 • meest recente jaarstukken, balans, of jaarverslag van de instelling
 • LET OP: wanneer uw aanvraag niet compleet is, wordt deze niet in behandeling genomen !

Het Schipholfonds geeft geen financiële steun aan:

 • projecten die niet direct met sport en bewegen zelf te maken hebben en projecten op andere gebieden zoals welzijn, cultuur, e.d.
 • projecten die plaatsvinden of al zijn gerealiseerd vóór de datum waarop de aanvraag wordt behandeld;
 • projecten waarvan de opbrengst deels/geheel ten goede komt aan projecten of participanten buiten het werkgebied (voorbeeld: internationaal toernooi)
 • passief bewegen, zoals denksporten (b.v. bridge, dammen, schaken, sjoelen, biljarten, go) maar ook tuinieren, muziek maken, musicals, vervoer van mensen, e.d.
 • projecten en/of instellingen met een politiek of religieus karakter
 • het bouwen, aanleggen, renoveren en inrichten van onroerend goed met uitzondering van (sport)velden
 • projecten gericht op grondwerkzaamheden (leidingen, terras, wegen, overkapping, verplaatsen grond, e.d.)
 • kosten voor het opstarten van een project en exploitatie-, huur- en overheadkosten
 • kosten van PR, publiciteit, promotie, citymarketing en het doen uitgeven van boeken, films, e.d.
 • kosten voor (club)kleding, kosten voor lidmaatschap leden of bond
 • projecten gericht op feestdagen van nationale aard
 • individuen
 • publiekrechtelijke instellingen (overheid)
 • koepelorganisaties van allerhande sporten en (sport)foundations
 • verenigingen van eigenaren, woongemeenschappen, bewonersverenigingen dorpshuizen, tenzij onder fiscale vrijstelling van schenkingsrecht als niet-commercieel dorpshuis
 • peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven, scholen waarbij de faciliteiten niet toegankelijk zijn voor anderen
 • aanvragen met betrekking tot toernooien, evenementen, avondvierdaagse, jubilea, trainingskampen e.d. waarbij financiële steun wordt gevraagd voor niet duurzame zaken zoals bijvoorbeeld huur locatie, huur attributen, vergoeding medewerkers of trainers, publiciteit, organisatie, drukwerk, reis- en verblijfkosten e.d.
 • fondsenwerving voor derden

Aanvraagformulieren

Contactgegevens

Stichting het Schipholfonds
Postbus 112
1390 AC  Abcoude
Telefoon: 06 4619 8818
info@schipholfonds.nl

Twitter: @Schipholfonds
Facebook