Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt schiphol.nl cookies

Voorwaarden en benodigde gegevensHet Schipholfonds kent financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk (rechtspersonen, veelal stichtingen en verenigingen) die:

 • Statutair gevestigd zijn in Nederland;
 • Actief zijn op het gebied van sportief bewegen;
 • Een aanvraag indienen voor een activiteit, project of roerende zaak binnen het werkgebied van het Schipholfonds;
 • Aantoonbaar kunnen maken in een financieel verslag dat de donatie 100% ten goede komt aan het doel van het project, de activiteit of roerende zaak;
 • De afgelopen 36 maanden geen donatie hebben ontvangen van het Schipholfonds.


Voor het indienen van een aanvraag stuurt u de volgende formulieren en stukken per post naar het secretariaat:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • beschrijving van het project;
 • begroting en financieringsplan van het project;
 • de aan uw instelling uitgebrachte offerte(s) t.b.v. het project;
 • uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar;
 • actuele statuten met handtekening van de notaris;
 • een kopie van de beschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de belastingdienst (indien van toepassing)
 • meest recente jaarstukken, balans, of jaarverslag van de instelling


Let op
: wanneer uw aanvraag niet compleet is, wordt deze niet in behandeling genomen!

Het Schipholfonds ondersteunt niet alle onderdelen en projecten op het gebied van sportief bewegen.

Niet in aanmerking komen:

 • Passief bewegen, zoals denksporten (b.v. bridge, dammen), maar ook sjoelen, biljarten, tuinieren, wandelen, vervoer van mensen, e.d.
 • Projecten waarbij bewegen/sport niet de hoofdzaak is, zoals musicals, muziek maken, feestweek, e.d.
 • Kosten voor kortdurende projecten zoals toernooien, jubilea, trainingskampen, nationale feestdagen.
 • Aanvragen voor eenmalige kosten (zoals huur locatie en attributen) en kosten die niet direct bijdragen aan sportief bewegen (zoals materialen EHBO en reddingsbrigades, prijzen, vergoedingen vrijwilligers, organisatie, reis- en verblijfkosten, promotie, publiciteit, drukwerk e.d.).


Projecten met een specifiek karakter:

 • cultuur en welzijn;
 • religieus;
 • politiek;
 • ondersteuning individuen.


Projecten die:

 • al gerealiseerd zijn vóór de datum waarop de aanvraag wordt behandeld;
 • fondsen werven voor derden;
 • deels of geheel buiten het werkgebied plaatsvinden;
 • nog opgestart moeten worden;
 • niet toegankelijk zijn voor anderen (b.v. een peuterspeelzaal met een afgesloten speelplein);
 • eigendom worden van een andere instelling.


Projecten op het gebied van onroerend goed en grondbewerking:

 • Bouwen, renoveren, inrichten van onroerend goed met uitzondering van sportvelden.
 • Grondwerkzaamheden (zoals leidingen, verplaatsen of ophogen van grond, e.d.) en aanpalende zaken (zoals aanleg wegen, terras, overkapping, e.d.)


Projecten gericht op instandhouding, exploitatie-, opstart- en overheadkosten, zoals:

 • Huur, vergoeding medewerkers/vrijwilligers
 • Zonnepanelen, verwarming
 • Contributie bond, lidmaatschap vereniging
 • (club) Kleding
 • Computers en computerprogramma's


Projecten van (lokale) overheid en publiekrechtelijke organisaties:

 • koepelorganisaties
 • beheerstichtingen en -organisaties - belast met het beheer van clubhuizen, sportcomplexen, etc.
 • verenigingen van eigenaren
 • woongemeenschappen
 • bewonersverenigingen en/of woongroepen i.v.m. het particuliere karakter van deze verenigingen
 • tuinverenigingen
 • dorpshuizen met uizondering van niet-commerciële dorpshuizen


Deze moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de instelling beschikt over notariële statuten waaruit haar doel blijkt;
 • de instelling is niet aan vennootschapsbelasting onderworpen of daarvan vrijgesteld
 • de instelling onder de fiscale vrijstelling van schenkingsrecht valt als niet-commercieel dorpshuis;
 • de instelling heeft geen commercieel belang bij de aanvraag;
 • de werkzaamheden van het bestuur van de instelling worden door vrijwilligers gedaan.


Let op
: voor zorginstellingen geldt dat aanvragen met betrekking tot sportief bewegen alleen behandeld kunnen worden als aan de volgende criteria wordt voldaan:

1. De aanvraag valt buiten de kerntaak van de organisatie.
2. Het project is voor een breed publiek toegankelijk.
3. Er zijn veel vrijwilligers betrokken.

Let op: voor scholen geld het volgende. Een bijzondere donatie voor vernieuwing van een schoolplein kan alleen worden aangevraagd als de stichting waaronder de school valt in de afgelopen 36 maanden geen bijzondere donatie heeft ontvangen voor een andere school binnen dezelfde stichting. Voor algemene donatie aanvragen geldt deze regel niet.

Aanvraagformulieren

 

Contactgegevens

Stichting het Schipholfonds
Postbus 112
1390 AC  Abcoude
Telefoon: 06 4619 8818
info@schipholfonds.nl

Twitter: @Schipholfonds
Facebook